Dokument

RubrikInnehåll
Naturvårdsverket remissyttrande i dräneringsärendet pekar på vattendirektivets krav2019-06-03 ”Den nya bestämmelsen i 5 kap. 4 § miljöbalken syftar dock till att återge EU-rättens krav på att vattenkvaliteten inte får försämras och krav på att inte äventyra att …2019-06-17 14:55:22
MÖS godkänner Fortifikationsverkets planer på att öka PFAS-föroreningarna i Vättern2019-06-04 Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) säger OK! ”Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att godta de kompletteringar som Fortifikationsverket har lämnat när det gäller vilka konsekvenser för miljön som projektet kommer att …2019-06-17 13:57:51
ARV:s remissyttrande angående dränering av Karlsborgs flygplats2019-06-03 ”Aktion Rädda Vättern menar att länsstyrelsen bör avslå dispensansökan och kräva att ansökan om markavvattning ska harmoniera med en saneringsplan för hela den förorenade flygplatsen.” [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/06/ARVs-Remissvar-3-juni-2019.pdf” title=”ARVs Remissvar …2019-06-17 13:44:43
Vätternvårdsförbundets remissyttrande 2019-06-03 ang dränering2019-06-03 Vätternvårdsförbundet skriver att Karlsborgs flygplats beräknas utgöra den ensamt dominerande källan för PFAS-föroreningar till Vättern. Att öka utsläppen motverkar miljömålen och går emot vattendirektivet (5 kap. 4 § miljöbalken). …2019-06-17 13:32:56
FIHM inser att en reningsanläggning måste inrättas för PFAS2019-05-24 I remissvar till Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning (det större dräneringsområdet) inser FIHM plötsligt att utsläpp från dräneringen måste renas. Dränering kan godtas ”under förutsättning att reningsanordning för PFAS inrättas …2019-06-05 10:10:23
Även Försvarsmakten överklagar flygplatstillståndet2019-03-29 Försvarsmakten överklagar länsstyrelsens beslut att tillåta en femdubbling av flygverksamheten. Försvarsmaktens krav är mer lågflygning, mindre bullerkontroll, ingen PFAS-utredning och rätt att dra igång innan beslutet vunnit laga kraft. …2019-06-04 20:35:47
Ansökan markavvattning inkl bilagor2019-04-26 Ansökan om markavvattning Karlsborgs flygplats inklusive bilagor och kartmaterial.(49 MB). [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/05/Ansökan-_2018-12-10-inkl-allt.pdf” title=”Ansökan _2018-12-10 inkl allt”]2019-05-15 10:14:08
Naturskyddsföreningen uppmanar regeringen att stoppa PFAS-utsläpp2019-05-07 Skaraborgs Naturskyddsförening skriver till regeringen: ”…inga grävnings- och dräneringsarbeten inom Karlsborgs flygplats ska få påbörjas förrän marken grundligt sanerats från PFAS-kemikalier så att inte dricksvattnet och den unika livsmiljön …2019-05-08 14:02:30
ARV varnar Fortifikationsverket: starta inte dräneringesarbetet2019-04-23 Aktion Rädda Vättern skriver till Fortifikationsverket och meddelar att polisanmälan kommer att ske om dräneringsarbetet påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/05/FB-inlägg-om-polisanmälan.pdf” title=”FB-inlägg om polisanmälan”]2019-05-06 21:00:57
ARV:s debattinlägg i SvD 2019-04-222019-04-22 Ingen vill väl se fler PFAS-förstörda vattentäkter i Sverige efter de skandaler som briserat de senaste åren. Ändå står grävskoporna i detta nu redo att sättas i marken på …2019-04-22 10:33:21
Fastighetsägare överklagar bankantsdräneringen2017-02-07 Enar Andersson, fastighetsägare i omedelbar anslutning till Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats, överklagar beslutet att påbörja dräneringen av landningsbanan. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/04/Enars-överklagande-dränering.pdf” title=”Enars överklagande dränering”]2019-04-21 17:50:46
Fortifikationsverket/Ramböll lämnar kompletterande dräneringsuppgifter2019-04-16 Fortifikationsverket/Ramböll lämnar kompletterande uppgifter angående markavvattning och dränering av PFAS-förorenade områden. ”…utsläpp till recipienten som kan komma att uppstå från de dränerade områdena på <2 g/år av PFOS och …2019-04-16 18:03:57
Begränsningar av militär flygverksamhet vid Trollhättan Vänersborgs flygplats2019-02-20 Länsstyrelsen förelägger Fyrstads Flygplats AB kraftiga begränsningar i antalet flygrörelser, max 30. Tiderna ska begränsas till mellan kl. 7 och 13. (Jämför Karlsborgs flygplats där 10 600 flygrörelser får …2019-03-04 23:03:29
Överklagande av flygplatstillståndet – ARV + 227 sakägare2019-02-27 Vi yrkar att regeringen upphäver länsstyrelsens miljöprövningsdelegationsbeslut, daterat 2019-02-06, dnr. 551-359-2017, och avslår Försvarsmaktens ansökan i sin helhet. Den kraftiga utökningen av verksamheten (en femdubbling av flygrörelserna), invid dricksvattentäkten …2019-03-02 14:13:49
Länsstyrelsen kräver komplettering om reningsutrustning på flygplatsen2019-02-15 Föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd till markavvattning vid Karlsborgs flygplats. Länsstyrelsens enhet för vattenärenden kräver beskrivning av reningsåtgärder. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/02/13_45588-2018-Förel-kompl-fortv-Kg-Flygplats.pdf” title=”13_45588-2018 Förel kompl fortv Kg Flygplats”]2019-02-27 22:43:56
Fullmaktsformulär2019-02-13 Formulär för att ge fullmakt i överklagandeprocessen Karlsborgs flygplats. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/02/Fullmakt-Karlsborgs-flygplats.pdf” title=”Fullmakt Karlsborgs flygplats”]2019-02-13 10:46:00
ARV kommenterar MMD:s och LST:s lagvidriga beslut2019-02-08 Aktion Rädda Vätterns pressmeddelande med anledning av att mark- och miljödomstolen godkänner beskjutningen av Vättern och med anledning av att länsstyrelsen ger Karlsborgs flygplats tillstånd till femdubbling av flygrörelserna. …2019-02-08 16:29:17
Länsstyrelsen säger OK till femdubbling vid Kbg:s flygplats2019-02-06 Länsstyrelsens  miljöprövningsdelegation ger tillstånd till femdubbling av flygrörelserna på Karlsborgs flygplats, trots bristande underlag. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/02/LST-tillstånd-Flygplatsen-2019-02-06.pdf” title=”LST tillstånd Flygplatsen 2019-02-06″]2019-02-06 21:55:41
Karlsborgs kommun tycker inte det behövs någon komplettering…2019-01-09 På ARV:s information om att det är önskvärt att kommunerna bidrar i kompletteringsremissen säger Karlsborgs kommun att det inte behövs. Kommunen ingår i MÖS, Miljösamverkan östra Skaraborg. Men kommunen …2019-01-21 21:05:08
ARV svarar i kompletteringsremissen ang dräneringen2019-01-18 ARV ger i sitt yttrande 5 förslag på vad som behöver kompletteras i ansökan om markavvattning och dränering av Karlsborgs flygplats. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/01/Yttr-kompletteringsbehov_ARV.pdf” title=”Yttr kompletteringsbehov_ARV”]2019-01-21 20:55:12
Skara kommun skickar remissyttrande i dräneringsärendet2019-01-16 Karlsborgs flygplats ska säkerhetsställa att den inte utgör en källa till utsläpp av Pfas eller andra miljögifter till recipienten (Vättern) [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/01/kompl-svar-Skara.pdf” title=”kompl-svar Skara”]2019-01-21 20:52:06
Askersund hoppas att VVF för deras talan ang dränering2019-01-14 ARV har uppmanat kommuner som tar dricksvatten från Vättern att engagera sig i dräneringsärendet. Askersund avstår dock från att delta i remissen och följer ärendet via Vätternvårdsförbundet. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/01/Svar-från-Askersund.pdf” …2019-01-21 20:47:58
Örebro universitet: Kärnebäcken stor punktkälla för PFAS2017-11-09 I föredrag för Vätternvårdsförbundet redovisar Ingrid Ericson Jogsten PFAS-läget i Vättern. Kärnebäcken som avvattnar Karlsborgs flygplats har höga värden högfluorerade ämnen (658 ng/L PFAS-11) [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2019/01/Örebro-studie-PFAS-Vättervårdsförbundet.pdf” title=”Örebro studie PFAS …2019-01-09 14:59:35
Bilaga 4 till ansökan om dränering av Kbg:s flygplats – grundvatten2018-12-17 Bilaga 4 är en utredning om grundvattenförhållandena på Karlsborgs flygplats. Viktiga uppgifter angående rörelser i grundvattenmagasinen. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/12/Bilaga-4-PM-Grundvattenförhållanden-Karlsborgs-flygfält_A4-bil-A3.pdf” title=”Bilaga 4 PM Grundvattenförhållanden Karlsborgs flygfält_A4 bil A3″]2018-12-18 10:43:05
Bilaga 8 om ev. reningsanläggning vid Kbg:s flygplats2018-12-17 Bilaga till MKB:n om hur det PFAS-förgiftade grund- och ytvattnet ska kunna renas. (Dokumentet innehåller flera klargörande bilagor med översiktsbilder på dagvattensystemet.) [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/12/Bilaga-8-PM-Reningsanläggning-för-PFAS-Karlsborgs-flygplats-m-bil-A4-1.pdf” title=”Bilaga 8 PM – Reningsanläggning …2018-12-18 10:38:10
MKB till ansökan om markavvattning2018-12-17 Bilaga F utgör miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till dräneringen av Karlsborgs flygplats. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/12/Bilaga-F-Miljökonsekvensbeskrivning-med-teknisk-beskrivning_2018-12-10-A4.pdf” title=”Bilaga F Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning_2018-12-10 A4″]2018-12-18 10:35:13
Ny dräneringsansökan med MKB2018-12-17 Fortifikationsverket/Ramböll ansöker om dispens och markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/12/Ansökan-_2018-12-10-A4.pdf” title=”Ansökan _2018-12-10 A4″]2018-12-18 10:32:39
ARV kommenterar Försvarsmaktens nonchalanta bemötande2018-12-07 Försvarsmaktens bemötande av inkomna yttranden dryper av nonchalans och maktfullkomlighet. Vilken annan verksamhetsutövare tror sig komma undan med sådana extremt bristfälliga svar? [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/12/Kommentar-till-FMs-bemötande-6-dec-18.pdf” title=”Kommentar till FMs bemötande 6 …2018-12-08 11:50:06
Tillståndsprövningen: Försvarsmakten bestrider alla synpunkter…2018-12-01 Den 7 november bemöter Försvarsmakten ett antal kritiska synpunkter. Försvarsmakten bestrider allt och den vanligaste frasen är att Försvarsmakten ”inte vill kommentera det vidare.” [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/12/FM2017-2543_18-FM-bemötande-inkommna-yttranden.pdf” title=”FM2017-2543_18 FM bemötande …2018-12-08 11:46:29
Vätternvårdsförbundets synpunkter på ”bankantsdränering”2018-11-30 Vätternvårdsförbundet informerar regeringskansliet: …beslutet saknar Vätternperspektiv… ytterligare försämring… får… inte tillåtas. Tillräckliga argument för att upphäva Försvarsinspektörens beslut! [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/12/VVF_Skrivelse-30-nov-2018-i-ärende-M2018-02742-Me-.pdf” title=”VVF_Skrivelse 30 nov 2018 i ärende M2018 02742 Me”]2018-12-04 18:22:58
ARV skickar pressmeddelande om PFAS-dränering2018-11-23 Här är det pressmeddelande ARV skickat ut angående Försvarsinspektörens beslut att tillåta Fortifikationsverkets dränering av förgiftat grundvatten till Vätterns vattenskyddsområde. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/11/PM-Dränerar-utan-sanering-och-miljöbedömning.pdf” title=”PM-Dränerar utan sanering och miljöbedömning”]2018-11-23 13:07:22
ARV bemöter Försvarsinspektörens nya felaktigheter2018-11-19 Aktion Rädda Vättern bemöter Försvarsinspektörens skrivelse till regeringen och vidhåller kravet på inhibition. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/11/Bemötande-bankantsdränering_20181119.pdf” title=”Bemötande bankantsdränering_20181119″]2018-11-21 16:49:45
Försvarsinspektören ändrar sig inte utan skickar till regeringen2018-11-15 Försvarsinspektören ändrar inte sitt beslut och hävdar dessutom att ARV inte har rätt att överklaga. Ärendet skickas till regeringen för beslut. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/11/FIHM2018-536-11-Överlämnande-av-ärende-efter-överklagande.pdf” title=”FIHM2018-536-11 Överlämnande av ärende efter överklagande”]2018-11-21 16:47:15
ARV överklagar Försvarsinspektörens beslut2018-11-13 Aktion Rädda Vättern överklagar beslutet om att tillåta dränering och kräver ändring av beslutet eller att regeringen inhiberar beslutet. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/11/Överklagan-bankantsdränering-del-2_20181113.pdf” title=”Överklagan bankantsdränering del 2_20181113″]2018-11-21 16:44:38
Försvarsinspektören godkänner utan åtgärd2018-10-01 Här är Försvarsinspektörens beslut som godkänner att Fortifikationsverket kan påbörja dräneringsarbetet av den PFAS-förorenade flygplatsen. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/11/FIHMs-beslut-om-bakkantsdränering.pdf” title=”FIHMs beslut om bakkantsdränering”]2018-11-21 16:42:08
Länsstyrelsen svarar att förorenat vatten bör infiltreras…2018-10-01 Länsstyrelsen (en annan avdelning än den som handhar markavvattningsärendet) ger råd till Försvarsinspektören. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/11/Siv-Hansson-Yttr.pdf” title=”Siv Hansson Yttr”]2018-11-21 16:39:17
Försvarsinspektören frågar länsstyrelsen om råd2018-10-01 Försvarsinspektören (FIHM) skickar Fortifikationsverkets ”anmälan” till länsstyrelsen på remiss. FIHM är medveten om risken för förorening. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/11/FIHMs-Remiss-anmälan-om-utbyte-av-bankantsdränering-Karlsborgs-flygplats-18962404-0_TMP.pdf” title=”FIHMs Remiss, anmälan om utbyte av bankantsdränering Karlsborgs flygplats (1)(8962404) (0)_TMP”]2018-11-21 16:37:13
Fortifikationsverket vill påbörja dräneringen av flygplatsen2018-10-01 Utan att meddela grannar och andra intressenter anmäler Fortifikationsverket ett dräneringsprojekt till Försvarsinspektören, så kallad bankantsdränering. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/11/Bilaga-2-Anmälan-om-utbyte-av-bankantsdränering-Karlsborgs-flygplats-201807118962406-0_TMP.pdf” title=”Bilaga 2 Anmälan om utbyte av bankantsdränering Karlsborgs flygplats 20180711(8962406) (0)_TMP”]2018-11-21 16:30:46
Aktion Rädda Vättern kommenterar Lst:s förslag2018-08-28 Aktion Rädda Vättern skickar ytterligare en kommentar till Miljöprövningsdelegationen och påpekar orimligheter i länsstyrelsen förslag till tillstånd. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/09/48-ARV-28aug_-Kommentar_Kbg.pdf” title=”48, ARV 28aug_ Kommentar_Kbg”]2018-09-04 23:46:26
Naturskyddsföreningens synpunkter Kbg:s flygplats2018-08-28 Naturskyddsföreningen Skaraborgs yttrar sig. Framförallt tas frågan om fladdermuskolonin Barbastellerna upp. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/09/46-NFs-Synpunkter-dnr-551-359-2017-2018-08-28.pdf” title=”46, NFs Synpunkter dnr 551-359-2017, 2018-08-28″]2018-09-04 23:42:39
Försvaret bemöter yttranden Kbg:s flygplats2018-08-28 Försvarsmakten sågar alla yttranden i ärendet, inklusive länsstyrelsen förslag. Aktion Rädda Vätterns synpunkter bemöts bara med ”Försvarsmakten bestrider…” eller ”Försvarsmakten delar inte…” [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/09/45-FM-bemötande-av-inkomna-yttrande.pdf” title=”45, FM bemötande av inkomna …2018-09-04 23:39:29
Vadstenabors synpunkter på Karlsborgs flygplats2018-08-25 Vadstenabor skriver till Miljöprövningsdelegation och ber att försvarets ansökan om utökad verksamhet ska avvisas. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/09/44-Lena-Dahlvret_Länsstyrelen-Försvaret-180826.pdf” title=”44, Lena Dahlvret_Länsstyrelen Försvaret 180826″]2018-09-04 23:33:13
Markavvattning (PFAS) betydande miljöpåverkan2018-08-31 Länsstyrelsen beslutar att Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning och dränering av Karlsborgs flygplats kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär krav på utförligare MKB. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/09/13904-18-Dränering_Beslut-angående-bmp-Karlsborgs-flygplats.pdf” title=”13904-18 Dränering_Beslut angående bmp …2018-09-04 23:05:47
ARV kommenterar länsstyrelsens förslag till tillstånd2018-08-28 Aktion Rädda Vättern kommenterar i detta dokument länsstyrelsen bristande handläggning av flygplatsärendet. Flygplatsen bör snarast stängas och saneras. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/08/28aug_-Kommentar_Kbg.pdf” title=”28aug_ Kommentar_Kbg”]2018-08-28 16:20:17
Förslag till tillstånd för Karlsborgs flygplats2018-06-31 Länsstyrelsens handläggare föreslår att Karlsborgs flygplats ska få tillstånd att femdubbla verksamheten. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/07/41-Länsstyrelsen-yttrande.pdf” title=”41, Länsstyrelsen yttrande”]2018-07-13 23:02:22
Synpunkter på ansökan från FIHM2018-06-30 Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö har synpunkter på ansökan att femdubbla flygverksamheten på Karlsborgs flygplats. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/07/39-FIHMs-yttrande.pdf” title=”39, FIHMs yttrande”]2018-07-13 23:00:25
ARV anser att försvarets ansökan att femdubbla flyget ska avvisas2018-06-29 Aktion Rädda Vättern anser att länsstyrelsen ska avvisa försvarets ansökan att femdubbla flygrörelserna på Karlsborgs flygplats. Ansökan har både formella fel och brister i innehållet. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/06/29juni_-Synpunkter-Kbg.pdf” title=”29juni_ Synpunkter …2018-06-30 00:32:23
MÖS säger JA till utökad flygverksamhet vid Karlsborgs flygplats2018-05-30 ”Miljönämnden östra Skaraborg har inget att erinra mot att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ger Försvarsmakten tillstånd till den ansökta verksamheten på Karlsborgs flygplats.” Följande politiker står bakom beslutet: Ulf Eriksson (C), …2018-06-19 21:29:11
Hjo kommun säger nej till utökad flygverksamhet vid Karlsborgs flygplats2018-05-25 Kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) i Hjo yttrar till länsstyrelsen att den utökning av flygrörelserna på Karlsborgs flygplats som hänger samman med flygskjutmålet Hammaren inte bör tillåtas. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/06/Hjo-kommuns-yttrande-över-förvarsmaktens-ansökan-Karlsborgs-flygplats-ordförandebeslut.pdf” title=”Hjo …2018-06-19 21:13:33
Kompletterande NIRAS-rapport 2018-05-25 – PFAS2018-05-25 Försvarsmaktens konsult Niras återkommer med en kompletterad markundersökning daterad 2018-05-25 avseende PFAS-förorening. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/06/FM2015-22079.9_NIRAS-2018__Bilaga_1_MTU8507952-2.pdf” title=”FM2015-22079.9_NIRAS 2018__Bilaga_1_MTU(8507952)-2″]2018-06-13 18:13:27
Aktion Rädda Vätterns remissvar ang dränering av Kbg:s flygplats2018-05-07 Fortifikationsverket inbjuder till samråd angående planer på att dränera Karlsborgs förorenade flygplats. Aktion Rädda Vättern ger synpunkter. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Synpunkter-från-Aktion-Rädda-Vättern-med-anledning-av-Fortifikationsverkets-samrådsremiss-2018.pdf” title=”Synpunkter från Aktion Rädda Vättern med anledning av Fortifikationsverkets samrådsremiss …2018-05-07 23:23:48
Pressmeddelande från ARV angående kungörelse Kbg:s flygplats2018-05-02 Pressmeddelande: Miljöskandal? Ska PFAS-förgiftat grundvatten dräneras ut i Vättern samtidigt som ansökan om tillstånd för flygverksamheten pågår? [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/PM_Miljöskandal-på-Karlsborgs-flygplats-vid-Vättern.pdf” title=”PM_Miljöskandal på Karlsborgs flygplats vid Vättern”]2018-05-02 23:44:28
Svar från länsstyrelsen angående markavvattning2018-04-30 Länsstyrelsen svarar att det är ok att markavvattning hanteras samtidigt som tillstånd till verksamheten prövas. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Svar-från-Lena-Niklasson.pdf” title=”Svar från Lena Niklasson”]2018-05-02 23:37:55
Mejl till länsstyrelsen från ARV angående markavvattning2018-04-18 Christer Haagman från ARV ifrågasätter om ansökan om utökning av verksamheten på Karlsborgs flygplats kan kungöras innan frågan om markavvattning har retts ut. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/05/Mejl-till-Lena-Niklasson-ang-markavvattning.pdf” title=”Mejl till Lena Niklasson …2018-05-02 23:30:19
Markavvattning 4 – bilagorna 4-72018-04-11 Bilagorna 4-7 [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/04/Avvattning4_Samrådsunderlag-bilaga-4-7_fastställd-2018-04-11.pdf” title=”Avvattning4_Samrådsunderlag bilaga 4-7_fastställd 2018-04-11″]2018-04-14 15:06:35
Markavvattning 3 – bilagorna 1-32018-04-11 Bilagorna 1-3 [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/04/Avvattning3_Samrådsunderlag-bilaga-1-3_fastställd-2018-04-11.pdf” title=”Avvattning3_Samrådsunderlag bilaga 1-3_fastställd 2018-04-11″]2018-04-14 15:03:12
Markavvattning 2 – samrådsunderlag2018-04-11 Samrådsunderlag för avvattning. 31 sidor. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/04/Avvattning2_Kompletterande-samrådsunderlag-exkl.-bil.-fastställd-2018-04-11.pdf” title=”Avvattning2_Kompletterande samrådsunderlag – exkl. bil. fastställd 2018-04-11″]2018-04-14 14:59:25
Markavvattning 1 – följebrev till samråd2018-04-11 Fortifikationsverket ansöker om tillstånd att avvattna Karlsborgs (förorenade) flygplats. Samrådsskede. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/04/Avvattning1_Följebrev-samrådsunderlag_fastställd-2018-04-11.pdf” title=”Avvattning1_Följebrev samrådsunderlag_fastställd 2018-04-11″]  2018-04-14 14:55:40
Försvarets marskomplettering C2018-03-28 Försvarets komplettering: 4 utbytessidor med rättelser, bilaga 2. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/04/KomplMarsC_Bilaga-2-Utbytessidor-till-rapport3915.pdf” title=”KomplMarsC_Bilaga 2 Utbytessidor till rapport(3915)”]2018-04-14 14:35:07
Försvarets marskomplettering B2018-03-28 Försvarets komplettering: miljökvalitetsnormer för PFOS, bilaga 1. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/04/KomplMarsB_Bilaga-1-Komplettering-2-Karlsborgs-flygplats3917.pdf” title=”KomplMarsB_Bilaga 1 Komplettering 2 Karlsborgs flygplats(3917)”]2018-04-14 14:33:14
Försvarets marskomplettering A2018-03-28 Försvaret svarar på länsstyrelsen föreläggande. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/04/KomplMarsA_Försvarsmaktens-komplettering-2-Karlsborgs-flygplats3916.pdf” title=”KomplMarsA_Försvarsmaktens komplettering 2 Karlsborgs flygplats(3916)”]  2018-04-14 14:29:28
Föreläggande om komplettering, nr 22018-01-26 Länsstyrelsen kräver ytterligare kompletteringar angående PFAS och Natura 2000. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2018/04/Föreläggande-om-komplettering-nr-2359-2017-15.pdf” title=”Föreläggande om komplettering nr 2(359-2017-15)”]2018-04-14 14:24:30
Synpunkter från ARV på försvarets komplettering nov. 20172017-12-13 Christer Haagman från Aktion Rädda Vättern granskar Försvarsmaktens kompletteringar gällande Karlsborgs flygplats. Länsstyrelsen får på 14 sidor ett antal förslag om förbättringar av underlaget. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/12/1-Synpunktser-Kbg-WSP.pdf” title=”1 Synpunktser Kbg-WSP”]2017-12-16 00:47:23
Komplettering D2017-11-15 [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/11/D-Handling-12.1-Bilaga-3-Kommentarer-buller-Karlsborgs-flygplats.pdf” title=”D Handling 12.1 Bilaga 3 Kommentarer buller Karlsborgs flygplats”] Komplettering om buller.2017-11-16 23:24:06
Komplettering C2017-11-15 WSP:s tjocka utredning på 242 sidor som ska komplettera ansökan. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/11/C-Handling-12.3-Bilaga-1-Komplettering-ansökan-tillstånd-Karlsborgs-flygplats-1.pdf” title=”C Handling 12.3 Bilaga 1 Komplettering ansökan tillstånd Karlsborgs flygplats-1″]  2017-11-16 23:22:25
Komplettering B2017-11-15 FM:s förslag till reviderade villkor. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/11/B-Handling-12.4-Bilaga-2-Utbytessidor-Kap-4-Förslag-till-Villkor-KBG-flpl-kompl-17-11-15.pdf” title=”B Handling 12.4 Bilaga 2 Utbytessidor Kap 4 Förslag till Villkor KBG flpl kompl 17-11-15″]2017-11-16 23:19:42
Komplettering A2017-11-15 Lina Weinmann, Chef för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet, bemöter alla krav på kompletteringar. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/11/A-Handling-12.2-Missiv-Komplettering-Karlsborg-flygplats.pdf” title=”A Handling 12.2 Missiv Komplettering Karlsborg flygplats”]2017-11-16 23:17:40
Länsstyrelsens föreläggande om komplettering, Karlsborgs flygplats2017-06-14 Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation förelägger här Försvarsmakten att inkomma med många och väsentliga kompletteringar till sin ansökan om tillstånd till verksamhet på Karlsborgs flygplats. Bl.a. krävs en samlad bedömning av pågående …2017-06-16 09:52:41
Remissvar angående komplettering av tillståndsansökan Kbg:s flygplats2017-06-14 Här finns synpunkter på komplettering av Försvarsmaktens ansökan om tillstånd till femdubblad verksamhet på Karlsborgs flygplats. Det är svar från Generalläkaren, Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) och Aktion Rädda Vättern. …2017-06-16 09:48:27
PFAS-rapport Karlsborgs flygplats NIRAS 20142014-09-19 Konsult NIRAS konstaterar att Karlsborgs flygplats är förorenad av PFAS. Fortsatt utredning krävs. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/04/PFAS-2014-Karlsborg-Niras-1.pdf” title=”PFAS 2014 Karlsborg, Niras”]2017-04-25 15:21:43
Försvaret förnekar ansvar för PFAS 20142014-03-18 ”Inte vårt fel” säger Folke Borgh, förvarets miljöjurist, när dricksvattnet i Ronneby har förgiftats av brandövningar på F17. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/04/Folke-Borgh-Inte-vårt-fel-PFAS-mars-2014.pdf” title=”Folke Borgh-Inte vårt fel-PFAS mars 2014″]2017-04-24 22:26:39
PFAS-skandalen, PM från ARV2017-04-24 ARV kommenterar den miljöskandal som getts ny offentlighet i och med reportage i Sveriges Radio. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/04/PFAS-skandalen-PM-24-april-2017.pdf” title=”PFAS-skandalen PM 24 april 2017″]2017-04-24 09:47:27
PFAS-artikel i SLA2015-01-28 En artikel i SLA där informations finns om föroreningen av Karlsborgs flygplats. Folke Borgh, Måns Lindell och Anders Lundgren uttalar sig.  2017-04-21 12:40:49
Utökad PFAS rapport från NIRAS, 20152015-03-03 Rapporten slår fast att Karlsborgs flygplats är förorenad av det giftiga brandskummet. Slutsatsen är att ytterligare utredningsinsatser krävs. Åtgärder för att förhindra infiltration i den förorenade marken diskuteras. [pdf-embedder …2017-04-21 12:34:42
Försvarsmakten: inget mer konkret att tillägga ang Kbg2017-03-01 Länsstyrelsen ger Försvarsmakten möjlighet att komplettera sin gamla ansökan från 2010. Försvarsmakten tillför endast allmänna synpunkter och inget konkret gällande miljöfrågorna. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/04/Remissvar-MPD-Tillståndsansökan-för-Karlsborgs-flygplats5912880.pdf” title=”Remissvar MPD Tillståndsansökan för Karlsborgs flygplats(5912880)”]2017-04-13 23:56:16
Länsstyrelsen förklarar kravet på alternativ till Kbg:s flygplats2012-10-03 Länsstyrelsen beskriver noggrant varför Försvarsmakten är skyldig att beskriva alternativ till hela eller delar av den kraftigt utökade verksamheten på Karlsborgs flygplats. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/04/Vänersborgs-TR-M-2539-12-aktbil-4.pdf” title=”Vänersborgs TR M 2539-12 aktbil …2017-04-13 23:42:07
Kompletteringskrav Kbg:s flygplats2017-04-03 Länsstyrelsen återupptar prövning av Kbg: flygplats. ARV kräver komplettering av ansökan. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/04/Kompl-krav-Kbg-flygplats-3-april-2017.pdf” title=”Kompl-krav Kbg flygplats 3 april 2017″]2017-04-13 23:34:48
Regeringen avvisar krav på alternativ i MKB2016-12-14 Regeringens beslut, undertecknat av Karolina Skog, innebär att länsstyrelsens krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla alternativa platser nonchaleras. Dokumentet innehåller både regeringsbeslut och länsstyrelsens beslut om avvisning. [pdf-embedder url=”http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2017/04/Beslut-2016-12-14-nr-I_7-Karlsborgs-flygplats.pdf” …2017-04-13 23:23:23
LST:s yttrande till FM:s överklagande ang Kbg flygplats2012-10-03 Dokumentet innehåller viktig information om buller vid Kbg:s flygplats. Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation har avvisat Försvarsmaktens ansökan angående kraftigt utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats. Försvarsmakten överklagar beslutet till Mark- och miljödomstolen. …2016-09-13 00:48:54
Mark- och miljödomstolens yttrande ang Kbg:s flygplats2012-11-08 Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats på fastigheten Gräshult 14:2 i Karlsborgs kommun. ”I förevarande fall finner domstolen att en redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen av alternativa platser …2016-09-13 00:35:14
Länsstyrelsen AVVISAR ansökan Kbg flygplats2012-06-14 Länsstyrelsen avvisar försvarets ansökan om utökning av verksamheten vid Karlsborgs flygplats, med hänvisning till brister i miljökonsekvensbeskrivningen. Framförallt saknas redovisning av alternativa platser och metoder.2016-09-13 00:05:23
Samrådsunderlag, Karlsborgs flygplats 20102010-03-10 Samrådsunderlag för tillståndsprövning av Karlsborgs flygplats. En kraftig utökning av verksamheten planeras, från ca 2000 flygrörelser/år till 10 000 flygrörelser/år omkring 2017. ”Alla typer av flygrörelser kan förekomma under …2016-09-12 23:09:41