Dokument

RubrikInnehåll
Vättern must become a legal person2019-05-11 ”Vättern must become a legal person!” Inlägg på engelska av Bengt Eriksson på konferens om naturens rättigheter i Sigtuna.2019-10-15 13:51:26
Regeringsrapport om PFAS (M2015:B)2016-01-03 Regeringsrapport kritiserar bland annat Försvarsmakten för senfärdighet och passivitet när det gäller hantering av PFAS-förorenade militära områden.2019-08-11 13:36:53
DN Debatt Förbjud PFAS i förpackningar 4/8 20192019-08-04 Debattinlägg från Chemisec och Naturskyddsföreningen med budskapet: Förbjud PFAS i förpackningar.2019-08-04 14:31:06
Naturvårdsverkets vägledning PFAS2019-02-04 Naturvårdsverket ger ut ny vägledning om hantering av PFAS-förorenade områden. Gränsvärdena är dock felaktiga då de inte tar hänsyn till EFSAs kraftigt sänkta värden på tolerabelt dagligt intag.2019-02-04 19:57:30
PFAS går från mamma till foster2019-02-01 En forskningsrapport från Karolinska institutet visar att PFAS-kemikalier går via moderkakan till fostret och ansamlas i lungor, lever och hjärna. Gränsvärden bör alltså sättas med hänsyn till påverkan på …2019-02-02 18:28:19
Ronnebymålet – HD beslutar att kommun är skadeståndsskyldig2018-06-14 I målet mellan kommuninvånare och Ronneby kommuns vattenverk bestämmer Högsta domstolen att kommunen är skadeståndsskyldig enligt produktansvarslagen.2019-01-09 22:52:42
IVL-rapport om dioxiner i sediment och fisk från Vänern och Vättern2018-08-01 IVL-studien visar att klorerade dioxinlika ämnen (dioxiner, furaner och dioxinlika PCB) gradvis har sjunkit sedan 1970-talet. Men fortfarande begränsas yrkesfisket i Vänern och Vättern av förhöjda halter av dessa …2018-12-05 19:11:32
ARV:s remissvar om dricksvatten2016-11-28 ARV:s remissvar på utredningen om dricksvattenförsörjningen, Betänkande SOU 2016:32 ”En trygg dricksvattenförsörjning”.2018-12-01 12:53:56
Vad säger de politiska partierna om Vättern?2018-09-03 Aktion Rädda Vättern ställer frågor till lokalpolitiker, riksdagskandidater och particentraler.2018-09-03 23:21:39
Tre raka frågor till politikerna2018-08-17 Tre raka frågor till politikerna i valrörelsen 2018 om försvarets skjutningar, om borrningar efter fossilgas och gruvexploateringar.2018-08-17 10:40:25
Rapport 1032010-01-01 Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisk & fiske i Vättern 2009-2013. Innehåller bl.a. ett intressant kapitel om försvarets verksamheter på sid 87-95.2018-08-17 02:28:22
Beslutad version av Förvaltningsplan fisk2017-05-10 Beslutad version av Förvaltningsplan fisk och fiske. Meningen: ”Vätternvårdsförbundets grundinställning är att Vättern som nedslagsområde på sikt ska fasas ut” är struken på försvarets begäran. En försiktig skrivning återfinns …2018-06-10 19:48:35
Remissversion Förvaltningsplan fisk2017-05-09 Remissupplagan av Förvaltningsplan fisk och fiske. På sidan 99 står: ”Vätternvårdsförbundets grundinställning är att Vättern som nedslagsområde på sikt ska fasas ut.” Meningen stryks på försvarets begäran.2018-06-10 19:41:38
Remissversion av Bevarandeplan Natura 2000 Vättern2018-05-03 Remissversionen av Bevarandeplan Natura 2000 – Vättern har ett litet stycket om militärt hot mot näbbsiken i Kråksviken. Meningen ströks på Försvarsmaktens och FMV:s begäran. Se sid 45.2018-06-10 19:34:52
Beslutad Bevarandeplan Natura 2000 Vättern2018-05-04 Den slutliga versionen av Bevarandeplan Natura 2000 – Vättern. Stycket om militärt hot mot näbbsiken i Kråksviken är struket på Försvarsmaktens och FMV:s begäran. Se sid 48.2018-06-10 19:23:35
Om PCB, dioxiner, PFAS, PFOS i livsmedel och dricksvatten2018-05-03 Utdrag ur: SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REPORT 6794 National Implementation Plan for the Stockholm Convention, Sweden 20172018-05-03 22:43:50
SMHI: Klimatets påverkan på de stora sjöarna2018-02-09 SMHI:s rapport KLIMATOLOGI Nr 49, 2018. Sveriges stora sjöar idag och i framtiden.: Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.2018-02-09 11:42:44
Rapport från HaV: Sötvatten 20162016-09-21 Rapporten ”Sötvatten 2016” redovisar resultat från den nationella miljöövervakningen av sötvatten samt andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten. På sidan 30 börjar en artikel om ”Mikroplast i …2016-09-22 13:20:00
Blyanalyser råvatten2013-07-15 Råvattenprover från Hjällö.  2016-09-14 15:49:58
Flygblad från ARV i Vadstena2012-03-04 Flygblad från ARV i Vadstena: ”Vättern är i fara!”2016-09-13 01:02:35
7 oktober 2012: Flygblad2012-10-07 Kallelse till 7 oktober manifestation.2016-09-13 00:56:35
Motion att göra Vättern till riksintresse2014-03-06 Kew Nordqvist m.fl. (MP) föreslår i motion 2013/14:C261 ett tillkännagivande om att regeringen ska utreda förutsättningarna för att göra Vättern till överordnat riksintresse. Motionen avslås med  hänvisning till pågående …2016-09-07 19:34:53