Om ARV

Aktion Rädda Vättern

När försvaret 2010 ansökte om att kraftigt få utöka skjutningarna i Vättern gick startskottet för att organisera motstånd. Först startade en grupp i Brevik. Sedan bildades ett nätverk av grupper och enskilda i andra kommuner runt sjön. När planer på att borra efter fossilgas i Motalabukten och öppna gruva i Norra Kärr blev offentligt bildade nätverket föreningen ARV 4 maj 2013.

Medlemsskap & stöd

Gå med i ARV eller lämna ett bidrag

Genom att bli medlem i ARV gör du en insats för Vättern. Du bidrar ekonomiskt men framförallt visar du att vi är många som värnar om Vättern. Som medlem har du rätt att delta på årsmöten och medlemsmöten. Du väljer själv hur aktivt du vill delta i olika aktioner och verksamheter.

Försvarets verksamhet

Stridsflyg och granater, hur påverkar det Vättern?

I över hundra år har Vättern använts som militärt skjutfält. Tusentals ton ammunitionsrester ligger på botten. Karlborgs flygfält invid Vätterns strand är kraftigt förorenat av PFAS-kemikalier som läcker ut i dricksvattnet. Buller och vibrationer stör både människor och djur. Övningarna minskade under 90-talet men nu försöker försvaret att kraftigt utöka verksamheten igen. Även andra länders stridsflyg inbjuds att skjuta i sjön.

Gruvverksamheten

Norra kärr, Gränna

I Norra Kärr, strax norr om Gränna och bara 1,5 km från Vätterns strand, finns planer på att utvinna så kallade sällsynta jordartsmetaller. Gruvbrytning ska ske i ett öppet dagbrott. Förorenat processvatten, dräneringsvatten och regnvatten kommer att rinna ner till både Vättern och Sommen. Hälsofarliga ämnen kan läcka ut under oöverskådlig tid. Tack vare miljörörelsens insatser stoppades gruvan tillfälligt 2016. Men det kanadensiska gruvbolaget försöker nu åter att få tillstånd att exploatera berget.

Gasborrningen

Vad händer i Motalabukten?

2013 fick Gripen Oil & Gas AB tillstånd att borra efter fossil metangas (naturgas) ute i Motala viken och i strandzonerna på Vätterns östra sida. Borrningen skulle ske ner i giftiga alunskiffer med risk för att förorena både grundvatten och Vättern. ARV protesterade och krävde förbud. Sommaren 2022 beslutade riksdagen att förbjuda exploatering av gas och olja inom Sverige. Det tackar vi för! Men flera partier inom det nuvarande regeringsunderlaget röstade emot och vill tillåta utvinning av både fossil energi och uran (som förbjöds 2018). Detta skulle kunna innebära ett omedelbart hot mot Vättern.

Övriga hot mot Vättern

Brandskum (PFAS), mikroplast, utsläpp, reningsverk, trafik etc

Utbyggnaden av kommunala reningsverk har de senaste 50 åren återfört Vättern till en klar, näringsfattig sjö. Nu är det istället utsläpp av kemikalier, tungmetaller, läkemedelsrester, mikroplaster med mera som hotar dricksvattenkvaliteten och ekosystemen. Trafik, avfallsförbränning och långväga luftföroreningar bidrar också till att flera av Vätterns fiskarter inte klarar gränsvärden för olika gifter. Den globala uppvärmningen höjer temperaturen i Vättern. Det är ett allvarligt långsiktigt hot mot sjöns känsliga ekosystem som är anpassat efter kallt klart vatten.