Om ARV

Aktion Rädda Vättern

När försvaret 2010 ansökte om att kraftigt få utöka skjutningarna i Vättern gick startskottet för att organisera motstånd. Först startade en grupp i Brevik. Sedan bildades ett nätverk av grupper och enskilda i andra kommuner runt sjön. När planer på att borra efter fossilgas i Motalabukten och öppna gruva i Norra Kärr blev offentligt bildade nätverket föreningen ARV 4 maj 2013.

Läs mer om ARV

Medlemsskap & stöd

Gå med i ARV eller lämna ett bidrag

Genom att bli medlem i ARV gör du en insats för Vättern. Du bidrar ekonomiskt men framförallt visar du att vi är många som värnar om Vättern. Som medlem har du rätt att delta på årsmöten och medlemsmöten. Du väljer själv hur aktivt du vill delta i olika aktioner och verksamheter.

Bli medlem eller stöd ARV

Försvarets verksamhet

Stridsflyg och granater, hur påverkar det Vättern?

I hundra år har Vättern använts som skjut- och flygövningsfält. Tusentals ton ammunitionsrester ligger på botten. En rapport från 2015 befarar att blyhalten i vattnet ökar med 10 procent per år pga. gamla synder. Bullret stör både människor och djur. Verksamheten minskade dock under 90-talet. Nu försöker försvaret att kraftigt utöka igen. Även Nato ska få öva i sjön.

Läs mer om försvarets verksamhet

Gruvverksamheten

Norra kärr, Gränna

I Norra Kärr, strax norr om Gränna, finns planer på att utvinna s.k. sällsynta jordartsmetaller. Gruvbrytning ska ske i öppna dagbrott. Förorenat processvatten, dräneringsvatten och regnvatten kommer att rinna ner till både Vättern och Sommen. Hälsofarliga ämnen kan läcka ut under oöverskådlig tid. Tack vare miljörörelsens insatser stoppades gruvan tillfälligt 2016.

Läs mer om gruvverksamheten

Gasborrningen

Vad händer i Motalabukten?

Genom att borra ner i alunskiffer kan fossil metangas, även kallad naturgas, utvinnas. Samtidigt sprids de gifter som finns lagrade i alunskiffern. Metangas är dessutom en kraftig växthusgas som vi inte behöver och som ska stanna i marken. Gripen Oil & Gas AB började med provborrningar men under 2016 har verksamheten lagts på is. Risk finns dock att borrningarna återupptas. Att borra efter fossil gas och olja måste förbjudas snarast!

Läs mer om Gasborrningen

Övriga hot mot Vättern

Brandskum (PFAS), mikroplast, utsläpp, reningsverk, trafik etc

Fosforhalten har sjunkit kraftigt men kvävehalten är fortfarande hög och stigande. Läkemedelsrester, mikroplaster och andra kemikalier utgör risker som alltmer uppmärksammas. Trafik, avfallsförbränning, långväga luftföroreningar, m.m. bidrar till att Vätterns feta fiskarter inte klarar gränsvärden för olika gifter. Den globala uppvärmningen höjer temperaturen i Vättern, ett allvarligt hot mot sjöns känsliga ekosystem som är anpassade efter det kalla, näringsfattiga och rena vattnet.

Läs mer om övriga hot mot vättern