Dokument

RubrikInnehåll
ARV skriver brev till länsstyrelserna ang nya kostrekommendationer2024-06-19 Länsstyrelserna runt Vättern har kommit ut med nya kostrekommendationer som innebär att människor som följer råden kommer att få höjda PFAS-halter i sitt blod. ARV skriver brev till länsstyrelserna …2024-06-19 11:31:12
ARV:s insändare ställer frågor till länsstyrelserna ang nya kostrekommendationer2024-06-19 Länsstyrelserna runt Vättern har kommit ut med nya kostrekommendationer som innebär att människor som följer råden kommer att få höjda PFAS-halter i sitt blod. ARV frågar i denna insändare …2024-06-19 11:27:42
ARV föreslår samordnat kommunalt arbete mot PFAS-föroreningarna2024-03-08 Aktion Rädda Vättern föreslår att Vätternvårdsförbundet på sin stämma den 8 maj ska ta initiativ till samverkan angående inventering av PFAS-förorenade områden och rening av dricksvatten från, och avloppsvatten …2024-03-08 10:00:55
Altinget kommenterar Kallingedomen2023-12-06 Altingets Johanna Alskog kommenterar Kallingedomen och nämner även kampen för att skydda Vättern.2023-12-06 10:53:28
Referat av Kallingedomen i AH2023-12-06 Artikel i Aktuell Hållbarhet med länk till domen i Högsta domstolen som gav Kallingeborna rätt till skadestånd.2023-12-06 09:25:40
Kallingedomen T 486-232023-12-05 Kallingedomen: Högsta domstolen slår fast att höga PFAS-halter i Kallingebornas blod är en personskada som berättigar till skadestånd från den som levererat kranvattnet.2023-12-06 09:18:21
Seger för Kallingeborna2023-12-05 Högsta domstolen gör bedömningen att de drabbade Kallingeborna redan i dag har en personskada. Utredningen visar, enligt HD, att de höga PFAS-halterna i blodet i sig är ”ett fysiskt …2023-12-05 10:10:45
Nammo Vanäsverken Karlsborg förorenad mark2022-06-10 Fördjupad miljö- och hälsoriskbedömning avseende klorerade lösningsmedel, tungmetaller och olja.2023-08-23 08:42:39
Vätterns N2K-plan från 20082008-12-01 Vätternvårdsförbundets Natura 2000 bevarandeplan från 2008  2023-06-14 08:03:32
ETC-artikel om podden Mörkt vatten (PFAS-skandalen)2023-04-13 Karin Holmberg i Dagens ETC skriver om podden Mörkt vatten där expertvittnet och toxikologen Mattias Öberg inser att det är mycket större än en kommunskandal i Ronneby.2023-04-13 09:14:06
Motion till Vätternvårdsförbundet om PFAS-sanering2023-03-06 I en skrivelse till Vätternvårdsförbundets årsstämma föreslår ARV att förbundet ”får i uppdrag att genomföra en fullständig inventering och riskbedömning av platser som är förorenade av PFAS-ämnen, i syfte …2023-03-21 18:47:08
SLVs vetenskapliga underlag för PFAS i dricksvattnet2022-06-17 Livsmedelsverkets vetenskapliga underlag för bestämningen av gränsvärde för PFAS i dricksvattnet.2022-06-19 09:27:29
ARV svarar på Livsmedelsverkets remiss om PFAS i dricksvattnet2022-06-17 Aktion Rädda Vättern svarar på Livsmedelsverkets remiss om nya föreskrifter för dricksvatten. Handlar om PFAS.2022-06-18 08:53:24
NF:s rapport om PFAS feb 20222022-02-28 Naturskyddsföreningens rapport om PFAS, februari 2022.2022-05-14 09:44:00
FORSKARKOMMENTAR: ”Klimatfrågan kan inte lösas separat”2022-04-04 Naghmeh Nasiritousi: ”Klimatfrågan kan inte lösas separat” PUBLICERAD 2022-04-04 i tidningen FORSKNING & FRAMSTEG. ”I multikrisernas tid gäller det att hitta lösningar som inte förvärrar andra problem, skriver klimatpolitikforskaren.”2022-04-09 19:49:07
Maria Björnsdotter om PFAS i Vättern2022-01-31 Vetenskaplig artikel av Maria Björnsdotter m.fl. om PFAS-förorening av Vättern.2022-02-17 22:47:19
Maria Björnsdotter_supporting data2022-01-31 Dataunderlag till Maria Björnsdotters, m.fl. artikel om PFAS i Vättern. Viktiga uppgifter om mängder och koncentrationer.2022-02-17 22:44:25
Maria Björnsdotter: Ultrakortkedjiga PFAA2021-10-12 Ultra-short-chain perfluoroalkyl acids: Environmental occurrence, sources and distribution.2021-10-16 18:52:41
Universitetsstudie: Abborrar skadas av PFAS-kemikalier2010-10-11 En ny studie från Göteborgs universitet visar att sköldkörtel och immunförsvar hos vildlevande abborrar skadas av PFAS-kemikalier.2021-10-11 13:48:10
Vätternliv.se2021-10-01 Vätternliv.se är en digital kunskapsportal som presenterar fakta från miljöövervakning och forskning om sjön Vättern, dess ekosystem och utmaningar.2021-10-09 21:03:14
Kortfakta PFAS2021-05-07 Kort sammanställning av fakta om PFAS-kemikalier.2021-05-10 13:10:48
ARV:s brev till riksdagens civilutskott om överordnat riksintresse2021-04-03 ARV skickar brev till ledamöterna i riksdagens civilutskott till stöd för de motioner som handlar om att ge Vättern status som överordnat riksintresse för dricksvattenförsörjningen.2021-04-05 10:26:07
Hultqvist försvarar försvaret i riskdagen2021-03-16 Moderater, miljöpartister och vänsterpartister kritiserar försvarets handläggning av PFAS-förorenade områden. Försvarsminister Peter Hultqvist ställer upp till försvar.2021-03-17 07:59:59
Hjo Tidning: Ofarligt vatten!2021-03-16 Reportage i Hjo Tidning: ”Det är ofarligt att dricka kranvattnet i Hjo”. ”Vi är inte speciellt oroliga från politiskt håll…”2021-03-17 07:56:34
Kunskapssammanställning PFAS, KEMI 1/212021-03-14 Kemikalieinspektionen har anlitat NÌRAS för att göra en kunskapssammanställning om PFAS och arbetet med att sanera förorenade områden.2021-03-17 07:50:02
PFAS i riksdagen: Från höger till vänster – ministrar svarar2021-03-12 PFAS och försvaret debatteras i riksdagen. Betty Malmberg (M) får svar på sina frågor från försvarsminister Hultqvist och miljöminister Bolund. Vänsterpartister får också svar av Hultqvist.2021-03-17 07:34:20
SLA-intervju med VVF: Relativt låga PFAS-halter…2021-03-12 Under rubriken ”Relativt låg PFAS-halter i Vättern” intervjuas Vätternvårdsförbundet i SLA.2021-03-13 08:36:26
Underlag PFAS, sammanställning av prov från SLU och ARV2021-03-08 Sammanställning av PFAS-analyser från Sveriges Lantbruksuniversitet och Aktion Rädda Vättern.2021-03-10 16:59:20
Underlag PFAS jämförelser med SLV2021-03-08 Underlag för beräkning av hälsobaserat gränsvärde för PFAS. EFSA:s beslut om tolerabelt intag kombineras med Livsmedelsverkets tidigare metod för att fastställa åtgärdsgränsen på 90 ng/liter dricksvatten.2021-03-10 16:55:13
Analys kranvatten från Vättern, Hjo kommun, 2021-02-012021-02-01 Analysprotokoll avseende PFAS för vattenprov taget från kranvatten levererat av Hjo vattenverk med råvattenintag ca 2 km ut i Vättern på ca 25 meters djup. Vattenverket har mikrofilter, ozonbehandling, …2021-02-25 21:51:22
Tyréns åtgärdsutredning Munksjön2021-02-12 Jönköpings kommun har beställt och fått en åtgärdsutredning från konsultbolaget Tyréns angående sanering av Munksjön.2021-02-18 21:01:03
Doktorsavhandling visar hur PFAS-gifter i vattenmiljön sprider sig upp på land2020-10-10 Alina Koch, forskare vid Örebro universitet, har i sin doktorsavhandling undersökt hur PFAS förs över från vattenlevande insekter till landlevande insekter. Ekosystemen är inte isolerade från varandra, utan hänger …2020-10-23 16:23:28
ARV kräver att Livsmedelsverket ska agera!2020-09-17 Nya forskningsrön och drastiskt sänkta gränsvärden för PFAS-kemikalier! Varför agerar inte Livsmedelsverket?2020-09-17 13:49:15
PFAS i glacialrelikter. Examensarbete Örebro universitet.2017-08-28 Trophic transfer of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) by glacial relicts in Lake Vättern, Sweden. Examensarbete av Malin Bergman Örebro universitet.2020-09-13 10:17:05
Nordiska rådet – svensk översättning av slutsatserna2020-09-12 NORDISKA MINISTERRÅDET: Kostnaden för passivitet. En socioekonomisk analys av miljö- och hälsoeffekter kopplade till exponering för PFAS. Svensk översättning av slutsatserna.2020-09-12 14:36:47
Nordiska rådet räknar på kostnader för PFAS2020-09-12 NORDISKA MINISTERRÅDET: Kostnaden för passivitet. En socioekonomisk analys av miljö- och hälsoeffekter kopplade till exponering för PFAS.2020-09-12 14:34:54
Pressmeddelande angående PFAS i kräftor från Vättern2020-09-09 Örebro universitet har publicerat en studie angående PFAS i kräftor från Vättern. Höga halter bl.a. av PFOS har konstaterats, upp till tre gånger miljökvalitetsnormen. ARV har skickat ut ett …2020-09-10 14:36:55
Studie av PFAS i kräftor från Vättern2020-09-09 Örebro universitet har publicerat ett elevprojekt angående PFAS i kräftor från Vättern. Höga halter bl.a. av PFOS har konstaterats, upp till tre gånger miljökvalitetsnormen.2020-09-10 14:34:33
Del av studie om PFAS i Vätternkräftor – översatt av ARV2020-09-09 Örebro universitet har publicerat en studie angående PFAS i kräftor från Vättern. Resultatet är höga halter, över miljökvalitetsnormen. Här en svensk översättning, gjord av ARV, av väsentliga delar av …2020-09-10 14:29:23
Kritik av miljödepartementets svar till klagande privatpersoner2020-08-27 I svar till en klagande privatperson svarar en departementssekreterare vid miljödepartementet att all militär verksamhet vid Vättern sker med tillstånd enligt miljöbalken. Det är inte sant.2020-08-27 20:27:26
ARV kommenterar VVF kontra filmen ”Vättern under ytan”2020-08-23 Aktion Rädda Vättern kommenterar filmen ”Vättern under ytan” och Vätternvårdsförbundets synpunkter på filmen.2020-08-24 00:06:45
Kommunerna har ingen kunskap om PFAS i fisk2020-06-30 När det gäller miljögifter i fisk hänvisar WWF till Livsmedelsverket. Men Livsmedelsverket säger inget om PFAS i fisk från Vättern utan hänvisar till kommunerna. Kommunerna hänvisar dock till Livsmedelsverket…2020-07-08 09:57:33
Naturskyddsföreningens remissvar på avloppsslamhantering2020-05-18 Naturskyddsföreningens yttrande över Hållbar slamhantering (SOU 2020:3). Bland annat tas PFAS, läkemedel och mikroplaster upp.2020-05-21 08:11:44
SLV – mikroplaster i dricksvatten2020-04-04 Mikro- och nanopartiklar av plast i dricksvatten. Regeringsuppdrag. ”Enligt /…/ dagens kunskap /…/ bedöms att hälsorisker för människa inte kan påvisas som en direkt konsekvens av mikro- eller nanopartiklar …2020-04-04 09:55:06
SLV rapport kemiska föroreningar i barn2020-04-04 Matvaneundersökningen Riksmaten ungdom 2016-17. ”Låga halter” av bly, kvicksilver, arsenik, DDT, PCB, ftalater, PFAS. Contaminants in blood and urine from adolescents in Sweden.2020-04-04 09:46:51
FOI-rapport 2013 om riskerna med PFAS2020-01-15 ”Perfluorerade ämnen i jord, grundvatten och ytvatten, riskbild och åtgärdsstrategier”. Redan 2013 hade alltså Totalförsvarets forskningsinstitut (och därmed Högkvarteret och Försvarsdepartementet) full kännedom om riskerna med PFAS och oroade …2020-01-17 13:44:03
Namninsamlingslista riksintresse – 20 rader2019-12-01 Namninsamlingslista för att göra Vättern till överordnat riksintresse för dricksvattenförsörjning. 20 rader.2019-12-03 23:36:51
Namninsamlingslista riksintresse – 12 rader2019-12-01 Namninsamlingslista för att göra Vättern till överordnat riksintresse för dricksvattenförsörjning. 12 rader.2019-12-03 23:34:08
Masteruppsats om transport av PFAS i näringskedjan2017-08-28 Trophic transfer of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) by glacial relicts in Lake Vättern, Sweden, Malin Bergman2019-11-09 15:26:20
Vättern must become a legal person2019-05-11 ”Vättern must become a legal person!” Inlägg på engelska av Bengt Eriksson på konferens om naturens rättigheter i Sigtuna.2019-10-15 13:51:26
Regeringsrapport om PFAS (M2015:B)2016-01-03 Regeringsrapport kritiserar bland annat Försvarsmakten för senfärdighet och passivitet när det gäller hantering av PFAS-förorenade militära områden.2019-08-11 13:36:53
DN Debatt Förbjud PFAS i förpackningar 4/8 20192019-08-04 Debattinlägg från Chemisec och Naturskyddsföreningen med budskapet: Förbjud PFAS i förpackningar.2019-08-04 14:31:06
Naturvårdsverkets vägledning PFAS2019-02-04 Naturvårdsverket ger ut ny vägledning om hantering av PFAS-förorenade områden. Gränsvärdena är dock felaktiga då de inte tar hänsyn till EFSAs kraftigt sänkta värden på tolerabelt dagligt intag.2019-02-04 19:57:30
PFAS går från mamma till foster2019-02-01 En forskningsrapport från Karolinska institutet visar att PFAS-kemikalier går via moderkakan till fostret och ansamlas i lungor, lever och hjärna. Gränsvärden bör alltså sättas med hänsyn till påverkan på …2019-02-02 18:28:19
Ronnebymålet – HD beslutar att kommun är skadeståndsskyldig2018-06-14 I målet mellan kommuninvånare och Ronneby kommuns vattenverk bestämmer Högsta domstolen att kommunen är skadeståndsskyldig enligt produktansvarslagen.2019-01-09 22:52:42
IVL-rapport om dioxiner i sediment och fisk från Vänern och Vättern2018-08-01 IVL-studien visar att klorerade dioxinlika ämnen (dioxiner, furaner och dioxinlika PCB) gradvis har sjunkit sedan 1970-talet. Men fortfarande begränsas yrkesfisket i Vänern och Vättern av förhöjda halter av dessa …2018-12-05 19:11:32
ARV:s remissvar om dricksvatten2016-11-28 ARV:s remissvar på utredningen om dricksvattenförsörjningen, Betänkande SOU 2016:32 ”En trygg dricksvattenförsörjning”.2018-12-01 12:53:56
Vad säger de politiska partierna om Vättern?2018-09-03 Aktion Rädda Vättern ställer frågor till lokalpolitiker, riksdagskandidater och particentraler.2018-09-03 23:21:39
Tre raka frågor till politikerna2018-08-17 Tre raka frågor till politikerna i valrörelsen 2018 om försvarets skjutningar, om borrningar efter fossilgas och gruvexploateringar.2018-08-17 10:40:25
Rapport 1032010-01-01 Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisk & fiske i Vättern 2009-2013. Innehåller bl.a. ett intressant kapitel om försvarets verksamheter på sid 87-95.2018-08-17 02:28:22
Beslutad version av Förvaltningsplan fisk2017-05-10 Beslutad version av Förvaltningsplan fisk och fiske. Meningen: ”Vätternvårdsförbundets grundinställning är att Vättern som nedslagsområde på sikt ska fasas ut” är struken på försvarets begäran. En försiktig skrivning återfinns …2018-06-10 19:48:35
Remissversion Förvaltningsplan fisk2017-05-09 Remissupplagan av Förvaltningsplan fisk och fiske. På sidan 99 står: ”Vätternvårdsförbundets grundinställning är att Vättern som nedslagsområde på sikt ska fasas ut.” Meningen stryks på försvarets begäran.2018-06-10 19:41:38
Remissversion av Bevarandeplan Natura 2000 Vättern2018-05-03 Remissversionen av Bevarandeplan Natura 2000 – Vättern har ett litet stycket om militärt hot mot näbbsiken i Kråksviken. Meningen ströks på Försvarsmaktens och FMV:s begäran. Se sid 45.2018-06-10 19:34:52
Beslutad Bevarandeplan Natura 2000 Vättern2018-05-04 Den slutliga versionen av Bevarandeplan Natura 2000 – Vättern. Stycket om militärt hot mot näbbsiken i Kråksviken är struket på Försvarsmaktens och FMV:s begäran. Se sid 48.2018-06-10 19:23:35
Om PCB, dioxiner, PFAS, PFOS i livsmedel och dricksvatten2018-05-03 Utdrag ur: SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REPORT 6794 National Implementation Plan for the Stockholm Convention, Sweden 20172018-05-03 22:43:50
SMHI: Klimatets påverkan på de stora sjöarna2018-02-09 SMHI:s rapport KLIMATOLOGI Nr 49, 2018. Sveriges stora sjöar idag och i framtiden.: Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.2018-02-09 11:42:44
Rapport från HaV: Sötvatten 20162016-09-21 Rapporten ”Sötvatten 2016” redovisar resultat från den nationella miljöövervakningen av sötvatten samt andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten. På sidan 30 börjar en artikel om ”Mikroplast i …2016-09-22 13:20:00
Blyanalyser råvatten2013-07-15 Råvattenprover från Hjällö.  2016-09-14 15:49:58
Flygblad från ARV i Vadstena2012-03-04 Flygblad från ARV i Vadstena: ”Vättern är i fara!”2016-09-13 01:02:35
7 oktober 2012: Flygblad2012-10-07 Kallelse till 7 oktober manifestation.2016-09-13 00:56:35
Motion att göra Vättern till riksintresse2014-03-06 Kew Nordqvist m.fl. (MP) föreslår i motion 2013/14:C261 ett tillkännagivande om att regeringen ska utreda förutsättningarna för att göra Vättern till överordnat riksintresse. Motionen avslås med  hänvisning till pågående …2016-09-07 19:34:53