Om ARV

Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) bildades för att bevara Vättern som dricksvattentäkt, friskt ekosystem och unikt naturområde,

genom att i första hand skydda Vättern mot tre nya storskaliga hot. Det handlar om

att i lag förbjuda borrning i alunskiffer efter fossil metangas i Motalaviken och Vätterns strandområden,
att förhindra att nya gruvor anläggs inom Vätterns tillrinningsområde och
att stoppa Försvarsmaktens planer på att kraftigt utöka användningen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde.

ARV:s styrelse kan vid behov ta upp och prioritera andra miljöfrågor som berör Vättern än dessa tre huvudfrågor. Utgångspunkten ska dock vara att frågorna har ett brett allmänt stöd och att ARV:s styrelse bedömer att föreningen kan bidra med lösningar och förbättringar.

ARV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen är icke vinstdrivande med huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen i Vättern och Vätterbygden.

Folkrörelsen runt Vättern, så började det

Aktion Rädda Vättern startade som små aktionsgrupper i Karlsborg-Brevik, Hjo och Vadstena under 2010 och 2011, framförallt med syfte att stoppa utökningen av försvarets verksamhet. Efter hand tillkom fler grupper från andra orter. De olika grupperna samlade namnlistor och ordnade informationsmöten för allmänheten.

2012 bildades ett nätverk av de mindre aktionsgrupperna och en gemensam protestdag på Birgittadagen den 7 oktober genomfördes, i samarbete med Svenska kyrkan. Aktionen skedde samtidigt på flera orter runt sjön, genom att vårdkasar brann och kyrkklockorna ringde på samma sätt som man gjorde förr, när man varnade för fara, ofärd och krig.

Flera samråd hölls även med Försvarsmakten under denna tid. Till ett av de mera välbesökta samråden i Ödeshögs idrottshall gick det bussar från flera orter runt hela sjön. Lokalerna försvarsmakten bokat räckte sällan till, utan möten fick i vissa fall flytta utomhus för att möta det stora intresset från allmänheten, som exempelvis mötet vid Brevikens golfrestaurang som fick hållas ute på gräsmattan. Dessa samråd var i sig en folkrörelse. Motståndet till utökningarna hos allmänheten var stort.

När även hoten från fossilgasborrning i Motalabukten av Gripen Oil & Gas och gruvbrytning i Norra Kärr av Tasman Metal AB norr om Gränna tillkommit med planer på bland annat fracking och dagbrott i Vätterns omedelbara närhet beslöts att starta en gemensam förening som kunde ta ett samlat grepp på de olika allvarliga hoten mot Vättern.

Föreningen Aktion Rädda Vättern bildades den 4 maj 2013 på Visingsö mitt i Vättern – platsen valdes för att understryka symboliken i att vi ville knyta samman engagemanget från alla sidor av Vättern.

ARV:s mål är att bevara Vättern

Vårt främsta och långsiktiga mål är att se till att dricksvattnet i Vättern inte försämras. I dag är det mer än en kvarts miljon människor som får sitt dricksvatten från Vättern. I Örebro län planeras en överföringsledning till ett flertal kommuner. I förlängningen finns förutsättningar att förse Stockholm med omgivningar med rent vatten om Mälaren blir otjänlig som dricksvattentäkt genom klimatförändringarna och Saltsjöns inträngande. (Se rapport från fem länsstyrelser runt Mälaren om detta).

Kortsiktigt är även bullret och hotet mot vätterbygdens möjligheter till utveckling av boende, näringar, turism och friluftsliv, samt fiskenäringen och djurhållning ett stort problem. Direkt utsatta är många värden, som bestämmelserna runt Natura 2000 ska skydda. Det gäller både fågellivet och ekosystemen i sjön. Det är även etiskt förkastligt att använda en av Europas bästa vattentäkter som skjutfält och flygövningsområde i en värld där vattenbristen gör sig alltmer påmind. I dag vet vi också betydligt bättre än att anlägga nya dagbrott på sluttningar uppströms viktiga dricksvattentäkter. Alltför många dammar som brustit har lärt oss den dyrköpta läxan. Det får inte hända här.

Vättern fick 2014 nya vattenskyddsföreskrifter och är dessutom klassad som Natura 2000-område. Sjön är riksintresse för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske. Vättern har dessutom flera skydd i miljöbalken. Vi anser att lagstiftningen även måste följas av försvarsmakten, vars uppgift det borde vara att försvara det vi gemensamt beslutat oss för att skydda. Även Minerallagen bör ändras på flera punkter så att miljöbalken får ett starkare genomslag, och att återvinning av mineraler prioriteras framför öppning av nya gruvor.

I dag koncentrerar ARV arbetet på stoppa användningen av Vättern som skjutfält och flygövningsområde och på öppnandet av nya gruvor i Vätterns tillrinningsområde, i första hand Norra Kärr norr om Gränna.  Vi följer också upp att det blir verklighet av politikernas löfte att förbjuda borrning efter fossil gas, t.ex. i Motalaviken. Vi bevakar dessa ärenden i olika instanser, deltar i samråd, svarar på remisser och överklagar beslut. Vi bidrar till att allmänheten kan delta i de tillståndsprocesser som pågår, utifrån ÅRHUS-konventionen. Vi bildar opinion, informerar och påverkar politiker, både lokalt och på riksplanet. Många lokala politiker stöder vårt engagemang, vilket vi är mycket glada för. Vi finns även i sociala medier som facebook och twitter. Vi har nu i nov 2022 drygt 1 800 medlemmar och växer stadigt hela tiden.

Läs vidare i ARV:s programförklaring: https://www.aktionraddavattern.se/arvs-programforklaring-nov-2020/

Hur kan jag bli medlem i ARV?

Bli medlem i ARV du också och stöd vårt arbete! På sidan MEDLEMSSKAP & STÖD kan du bli medlem eller ge en gåva.