Dokument

RubrikInnehåll
ARV uppmärksammar FIHM på misstänkta miljöbrott2024-04-02 Aktion Rädda Vättern skriver till FIHM och pekar på ett antal misstänkta miljöbrott som Fortifikationsverket har avslöjat genom sin egen skrivelse. Åklagarmyndigheten bör vid sådana här tillfällen kopplas in …2024-04-02 14:58:01
”Underrättelse” från FORTV till FIHM: höga PFAS-halter i jord2024-03-07 I en bilaga till Fortifikationsverkets ”förtydligande” avslöjas att FORTV kände till att mycket höga PFAS-halter fanns i jorden i den nordöstra delen av flygfältet redan i juni 2020.2024-03-31 18:45:12
ARV kräver inhibition av dräneringsbesluten2024-03-27 Aktion Rädda Vättern m.fl. begär att Högsta förvaltningsdomstolen ska inhibera regeringsbesluten, det vill säga tillfälligt stoppa dräneringsbesluten, till dess rättsprövningen är genomförd.2024-03-31 18:23:53
FORTVs ”förtydligande” den 7 mars 20242024-03-07 Fortifikationsverkets ”förtydligande” från den 7 mars som vill ändra på tillstånd och avslöjar att reningsåtgärder påbörjats utan anmälan.2024-03-31 18:15:12
Regeringen godkänner bankantsdräneringen genom icke-beslut2024-03-14 Regeringen beslutar den 14 mars 2024 att inte pröva överklagningar av FIHM:s godkännande av bankantsdräneringen som innebär att PFAS-förorenat vatten får pumpas ut i Vättern utan föregående sanering eller …2024-03-31 12:58:10
ARV vädjar ännu en gång till kommunerna att agera2024-01-15 Aktion Rädda Vättern tipsar kommunerna runt Vättern att de kan höra av sig till regeringen och förklara att dräneringsarbetet på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats måste vänta till dess de kraftigt …2024-01-29 21:34:54
ARV överklagar bankantsdräneringsbeslutet igen2023-12-07 Aktion Rädda Vättern överklagar FIHM:s beslut att godkänna bankantsdräneringen utan att någon sanering först genomförs.2023-12-12 20:39:44
Altinget kommenterar Kallingedomen2023-12-06 Altingets Johanna Alskog kommenterar Kallingedomen och nämner även kampen för att skydda Vättern.2023-12-06 10:53:28
SGU:s yttrande till MMD angående markavvattning av Kbg:s flygplats2020-06-30 Sveriges geologiska undersökning lämnar ett kritiskt yttrande till mark- och miljödomstolen angående Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning inom Karlsborgs flygplatsområde.2023-12-02 10:13:24
Generalläkarens krav på tillståndsprövning av Karlsborgs flygplats2009-06-17 Men hänvisning till Länsstyrelsen kräver Generalläkaren – efter att ha funderat i åtta år – att Försvarsmakten ska söka tillstånd för verksamheten på Karlsborgs flygplats.2023-11-27 20:19:40
Borttagen falsk info från FORTVs webb2023-11-18 Den 18 november 2023 tog Fortifikationsverket bort sina falska uppgifter från sin webbsida som legat där sedan 2019.2023-11-26 17:34:29
Komplettering till rättsprövning i HFD, utökad flygverksamhet2023-09-29 ARV med flera kompletterar här ansökan om rättsprövning i Högsta förvaltningsdomstolen angående regeringsbeslutet om utökad flygverksamhet på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2023-09-29 22:26:17
Komplettering till rättsprövningen i HFD, markavvattning2023-09-29 ARV med flera kompletterar här ansökan om rättsprövning i Högsta förvaltningsdomstolen angående regeringsbeslutet om dräneringen av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2023-09-29 22:23:23
NIRAS rapport 2020 om ovidkommande vatten2020-03-27 NIRAS sammanställning av avrinningsförhållanden runt brandövningsplats på Karlsborgs flygplats.2023-08-12 18:51:54
NIRAS rapport 20192019-04-30 Kontrollprogram avseende spridning av PFAS från före detta brandövningsplats vid Karlsborgs flygplats, version 22023-08-12 18:44:36
ARV ansöker om rättsprövning av markavvattningsbeslutet2023-07-26 Aktion Rädda Vättern ansöker hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringsbeslutet från den 27 april 2023 att godkänna dispens för och tillstånd till markavvattning inom Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2023-07-27 12:03:14
ARV ansöker om rättsprövning av femdubblingsbeslutet2023-07-26 Aktion Rädda Vättern ansöker hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringsbeslutet från den 27 april 2023 att godkänna tillståndet att kraftigt utöka flygverksamheten på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2023-07-27 08:32:12
Medlemskampanj sommaren 20232023-07-21 Flygblad för medlemsvärvning sommaren 2023.2023-07-21 08:58:48
FIHM vill att FM ska ge FORTV en fullmakt2021-11-01 FIHM (Försvarsinspektören för hälsa och miljö) förelägger Försvarsmakten att ge Fortifikationsverket en fullmakt som visar att FORTV får företräda Försvarsmakten i ärendet om bankantsdränering. FIHM har insett att det …2023-07-19 19:20:18
Callunas PFAS mätning i Kärnebäcken 2023-07-032023-07-03 Callunas provtagning i Kärnebäcken, analyserad av Eurofins, visade på halten 270 ng PFAS11 per liter och 190 ng PFAS4 per liter. PFOS-halten var 120 ng/l, det vill säga 185 …2023-07-13 22:56:06
Sommarkampanj för rent vatten2023-06-30 Sommarkampanj för rent vatten och insamling till kostnader för rättsprövning av regeringens beslut att tillåta försvaret att pumpa ut PFAS-förorenat grundvatten till Vättern.2023-06-30 12:30:36
Vad innebär regeringsbesluten gällande Karlsborgs flygplats?2023-06-01 Regeringen har beslutat att godkänna dränering av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats samtidigt som flygverksamheten femdubblas.2023-06-03 11:22:17
NIRAS rapport till FORTV 20222023-05-29 NIRAS rapport till Fortifikationsverket om PFAS-föroreningar i dagvattnet mot nordost.2023-05-29 18:55:34
ARV:s uttalande pga. regeringsbeslut angående Karlsborgs flygplats2023-05-05 Aktion Rädda Vätterns första kommentar till regeringsbeslutet att tillåta ökade utsläpp av PFAS till Vättern och regeringsbeslutet att femdubbla flygverksamheten på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2023-05-06 16:44:19
Regeringen godkänner dränering av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats2023-05-04 Regeringen beslutar godkänna dräneringen och markavvattningen av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Regeringen försämrar dessutom tillståndet så att fem gånger mer PFAS kan släppas ut i dricksvattnet.2023-05-04 21:09:50
Länsstyrelsen beslutade om dränering av Karlborgs flygfält2023-0405 Länsstyrelsen beslutade om dispens och tillstånd till markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Beslutet överklagades.2023-05-04 21:06:22
Regeringen godkänner femdubbling av flygrörelserna vid Karlsborg2023-05-04 Regeringen godkänner femdubblingen av flygverksamheten vid Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats och försämrar dessutom villkoren i enlighet med försvarets önskemål.2023-05-04 21:01:52
Länsstyrelsens överklagade beslut om femdubbling2023-05-04 Här återges länsstyrelsens beslut att tillåta en femdubbling av flygrörelserna på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Beslutet överklagades.2023-05-04 20:57:09
Barbasteller i Karlsborgs flygplats2023-01-20 Naturskyddsföreningen i Tibro räknar antalet sällsynta fladdermöss av arten Barbastell som har sin vintervila i Karlsborgs fästning. Området är klassat som ett Natura 2000-område. https://www.sverigesnatur.org/natur/fladdermossens-sista-fastning/2023-03-29 23:05:10
Dagens ETC om militärens skjutningar i Vättern och kravet på att slippa miljöprövning2023-03-10 Dagens ETC berättar om att Försvarsmakten kraftigt vill utöka skjutningarna med stridsflyg i dricksvattentäkten och att myndigheten dessutom kräver att slippa pröva sin verksamhet enligt miljölagstiftningen.2023-03-10 10:58:44
Dagens ETC om Karlsborgs flygplats2023-03-07 Dagens ETC skriver om hotet mot Vättern från Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Artikeln i ETC visar hur Försvarsmakten och Fortifikationsverket bollar ansvaret för föroreningssituationen emellan sig.2023-03-07 15:04:28
Brev till regeringen ang alternativa platser och metoder2022-12-09 Försvarsmakten informerar media om att ett nytt flexibelt flygbassystem för stridsflyg nu utvecklas. Detta understryker det som ARV med flera sagt: det finns alternativa platser och alternativa metoder till …2022-12-11 19:59:54
Fakta angående FM:s utspel om ytvattenrening2022-11-07 Försvarsmakten gör utspel om ”reningsanläggning” på Karlsborgs flygplats. Detta uppmärksammas i lokala medier. Här ges en faktabakgrund.2022-11-07 09:01:15
Pressmeddelande angående försvarets utspel om reningsanläggning2022-10-21 Försvarsmakten har gått ut med information till media att en reningsanläggning ska upphandlas för Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Det finns dock inget tillstånd och åtgärdsutredningen är bara halvfärdig.2022-10-21 10:06:41
Brev till regering och riksdag från ARV2022-06-20 Aktion Rädda Vättern skriver till regering och riksdagsledamöter att försvarets ansökningar om att utöka verksamheten på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats invid Vätterns strand bör avvisas.2022-06-21 00:16:42
Försvarsmakten: Ofarligt att gräva i PFAS-förorenad mark2022-03-07 I remissvar angående det nya försöket att dränera landningsbanan på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats skriver Försvarsmakten ”…inte medför någon miljöpåverkan av betydelse överhuvudtaget…”2022-04-13 14:29:34
Sammanställning av remissvar ang bankantsdräneringen2022-04-04 Försvarsinspektören har skickat ut det nya försöket att få igenom en separat bankantsdränering. Utskicket har gått till kommuner (men inte alla) och till statliga myndigheter. Här är en kort …2022-04-08 12:19:44
ARVs yttrande nr 3 och 4 till FIHM angående bankantsdräneringen2022-03-07 Aktion Rädda Vättern lämnar ytterligare två yttranden till FIHM angående det nya försöket att dränera landningsbanan separat på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. ARV visar att Fortifikationsverket inte är verksamhetsutövare utan …2022-03-07 22:09:43
Försvarsmaktens komplettering av anmälan 20082008-06-26 Försvarsmakten kompletterar anmälan om verksamhet på Karlsborgs flygplats 2008-06-26.2022-03-05 16:53:58
Motala kommun svarar regeringen om Karlsborgs flygplats2022-01-01 Motala kommun svarar att ”det inte är lämpligt med utökning av tillåtna flygrörelser från Karlsborgs flygfält.” Kommunen hänvisar till ”buller, vibrationer, föroreningar som riskerar rinna ut i Vättern…”2022-03-01 17:17:34
Tidaholms kommun svarar miljödepartementet om dräneringen2022-02-28 Tidaholms kommun svarar miljödepartementet angående dränering och markavvattning att kommunen står fast vid sitt överklagande och hänvisar till mark- och miljödomstolens yttrande att avvisa ansökan.2022-02-28 18:46:37
ARV:s yttrande till miljödepartementet angående Åtgärdsutredningen2022-02-28 Aktion Rädda Vättern skriver även till miljödepartementet om Försvarsmaktens nya åtgärdsutredning som visar på att sanering måste ske innan dräneringsarbetet påbörjas.2022-02-28 04:09:08
ARV:s yttrande nr 2 till FIHM angående bankantsdräneringen2022-02-27 Aktion Rädda Vättern svarar på FIHM:s remiss angående det nya försöket att dränera landningsbanan separat på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Del 2 handlar om sakfrågan och bristerna i anmälan för …2022-02-28 04:04:11
ARV:s yttrande nr 1 till FIHM angående bankantsdränering2022-02-18 Aktion Rädda Vättern svarar på FIHM:s remiss angående det nya försöket att dränera landningsbanan separat på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Del 1 handlar om formalia.2022-02-28 04:00:45
ARV:s remissvar angående markavvattning, Karlsborgs flygplats2022-02-17 Här svarar Aktion Rädda Vättern på miljödepartementets kommunicering av mark- och miljödomstolens yttrande samt Försvarsmaktens och Fortifikationsverkets kommentarer i ärendet dränering och markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2022-02-28 03:55:22
ARV:s remissvar angående femdubbling av flygverksamheten2022-02-17 Här svarar Aktion Rädda Vättern på miljödepartementets kommunicering av mark- och miljödomstolens yttrande samt Försvarsmaktens och Fortifikationsverkets kommentarer i ärendet femdubbling av flygrörelserna på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2022-02-28 03:51:46
Ny anmälan om bankantsdränering2022-02-01 Fortifikationsverket anmäler återigen bankantsdräneringen. Försvarsinspektören skickar ut till 24 remissinstanser.2022-02-13 19:05:46
Samlade remissvar 2019 bankantsdräneringen2019-10-24 Miljödepartementets sammanställning av remissvar från FM, HaV, KEMI, NV, SGI och SGU angående försöket att tjuvstarta dräneringen av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2022-02-13 17:33:42
Försvarsmakten tror att PFAS-dränering är fastighetsunderhåll2021-11-29 Försvarsmakten skriver till Fortifikationsverket att inga tillstånd eller villkor behövs för att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Samtidigt avslöjas att inga försiktighetsmått gäller för nuvarande verksamhet.2022-02-05 17:48:09
PM: Åklagarmyndigheten lägger ner2022-01-28 Försvarsmakten återupptar flygverksamhet på Karlborgs PFAS-förorenade flygplats, trots att inget miljötillstånd finns. Åklagarmyndigheten inleder inte förundersökning.2022-01-28 16:53:56
ARV skickar PM: Bryter Försvarsmakten mot lagen?2022-01-16 Pressmeddelande från Aktion Rädda Vättern: Bryter Försvarsmakten mot lagen när flygverksamheten återupptas på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats?2022-01-16 13:44:30
Anmälan om miljöbrott Karlsborgs flygplats 2022-01-132022-01-14 Aktion Rädda Vättern anmäler  misstanke om miljöbrott mot 9 kap. 6 § miljöbalken med hänvisning till 29 kap. 4 § p. 1: Otillåten miljöfarlig verksamhet på Karlsborgs flygplats 2022-01-13.2022-01-14 16:04:53
PM om kommunernas svar på ARV:s frågor om PFAS2021-11-19 Pressmeddelande där ARV redogör för svaren från kommunpolitikerna angående arbetet mot PFAS i Vättern och vårt dricksvatten.2021-11-19 13:19:01
Sammanställning av kommunsvar ang PFAS2021-11-19 Sammanställning av svar på Aktion Rädda Vätterns frågor från kommunerna runt Vättern samt deras brev till regeringen.2021-11-19 13:13:43
Åtgärdsutredning Karlsborgs flygplats2021-11-18 Åtgärdsutredning och riskvärdering Karlsborgs flygplats med avseende på PFAS.2021-11-18 10:39:43
Åtgärdsutredning bilaga 12021-11-18 Åtgärdsutredning bilaga 1. Riskbedömning.2021-11-18 10:37:03
Åtgärdsutredning bilagor 2-82021-11-18 Åtgärdsutredningens bilagor 2-82021-11-18 10:31:46
ARV:s pressmeddelande – delseger i kampen mot PFAS!2021-06-19 Delseger i kampen mot försvarets förorening av Vättern med PFAS-kemikalier. Försöket att tjuvstarta dräneringen av landningsbanan på Karlborgs kraftigt PFAS-förorenade militära flygplats stoppas av slutligt regeringsbeslut.2021-06-19 15:09:57
Regeringen stoppar tjuvstart av dränering av PFAS-förorenad flygplats2021-06-17 Regeringen upphäver Försvarsinspektörens beslut att godkänna dränering av landningsbanan på Karlborgs PFAS-förorenade flygplats. En delseger för ARV och alla runt Vättern.  2021-06-19 15:02:44
Ronnebymålet – kommunen är ansvarig för personskada av dricksvattnet2021-04-13 Blekinge Tingsrätt slår fast att det kommunala VA-bolaget ”är ansvarigt för att kompensera käranden för personskada i form av förhöjda halter perfluorerade alkylsubstanser i blodet innebärande ökade hälsorisker och …2021-04-14 11:21:51
Försvarsinspektören förelägger Försvarsmakten och Fortifikationsverket2021-03-23 FIHM (Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö) förelägger Försvarsmakten att upprätta en åtgärdsutredning och förelägger Fortifikationsverket att fortsätta utreda PFAS-föroreningarna på Karlsborgs flygplats.2021-03-26 18:28:04
PM försvaret hotar dricksvattnet2021-03-09 Pressmeddelande om berättar att PFAS går opåverkade genom vattenverkens reningsteknik ut i kranvattnet. Kommunerna måste agera.2021-03-09 08:12:58
Brev till kommunerna runt Vättern ang PFAS i kranvattnet2021-03-08 Aktion Rädda Vättern skriver till kommunerna runt Vättern och ber om svar på tre frågor. Anledning: vattenprover visar att PFAS går opåverkade genom vattenverkens reningsfilter.2021-03-09 08:09:05
PM om att svensk militär trotsar regeringen och struntar i PFAS-sanering2021-02-25 ARV skickar pm om att svensk militär trotsar regeringens krav på redovisning av PFAS-förorenade områden.2021-02-25 09:41:37
Försvarsmaktens innehållslösa PFAS-rapport2021-02-24 Försvarsmakten har till regeringen lämnat en innehållslös rapport om det arbete som borde utföras i militärens PFAS-förorenade områden. Regeringens krav från dec 2019 nonchaleras.2021-02-25 09:31:32
FMs hållbarhetschef svarar att de inte tänker dra tillbaka några planer2021-02-08 Försvarsmaktens hållbarhetschef svarar på ARVs öppna brev. Försvaret tänker inte dra tillbaka några planer. Sanering är bara en ”eventuell” fråga.2021-02-08 11:01:16
SLU-kartläggning av miljögifter i tre stora sjöar2021-02-01 Rapport 140, en studie i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet av förekomst av organiska miljöföroreningar (industrikemikalier, läkemedelsrester, PFAS, bekämpningsmedel) i Vättern, Vänern och Mälaren.2021-02-01 14:35:42
Svar från FORTV på ARVs öppna brev2021-01-25 Fortifikationsverket meddelar att de inte tänker dra tillbaka sin ansökan om att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2021-01-29 15:03:00
Öppet brev till ÖB och gd FORTV: Dra tillbaka ansökningarna2020-12-15 Aktion Rädda Vättern begär i öppet brev till överbefälhavare Micael Bydén, Försvarsmakten och generaldirektör Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket, att ansökningarna om dränering och utökad verksamhet på Karlborgs PFAS-förorenade flygplats ska …2020-12-19 15:07:44
Naturskyddsföreningens frågor & svar om PFAS i dricksvatten2020-11-11 Naturskyddsföreningens frågor & svar om PFAS i dricksvatten.2020-11-11 22:53:04
Naturskyddsföreningen redovisar att Vättern har för höga PFAS-halter2020-11-11 Naturskyddsföreningen har i en utredning visat att många vattenverk levererar dricksvatten med för höga halter PFAS jämfört med nya gränsvärden från EU. Detta gäller även vatten som tas ur …2020-11-11 13:04:12
PM angående domstolens stopp för dränering av Karlsborgs flygplats2020-11-05 Aktion Rädda Vätterns pressmeddelande med anledning av att mark- och miljödomstolen uppmanar regeringen att avvisa eller upphäva länsstyrelsens dispens och tillstånd till markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2020-11-07 20:48:07
MMD uppmanar regeringen att upphäva länsstyrelsens dräneringsbeslut2020-11-05 Mark- och miljödomstolens yttrande innebär en uppmaning till regeringen att upphäva länsstyrelsens beslut att tillåta dränering och markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2020-11-05 12:35:36
Försvarsmakten har lämnat oriktiga uppgifter, i strid mot lagen2020-10-05 Försvarsmakten har i sina ansökningar påstått att det inte finns något alternativ till Karlsborgs flygplats eller till skjutningar i Vättern. I praktiken visas nu att detta är osant. ARV …2020-10-05 10:58:35
Aktion Rädda Vättern informerar om tusenfalt sänkta gränsvärden2020-09-19 Aktion Rädda Vättern uppmärksammar Mark- och miljödomstolen i Vänersborg på att EU sänker gränsvärdet för PFAS-kemikalier. Detta har stor betydelse för bedömningen av markavvattningsärendet som domstolen handlägger.2020-09-19 21:29:53
Mark- och miljödomstolen vill avvisa Försvarsmaktens ansökan ang Karlsborgs flygplats2020-06-30 Mark- och miljödomstolen föreslår i sitt yttrande att regeringen i första hand ska avvisa och i andra hand att regeringen ska avslå Försvarsmaktens ansökan om att femdubbla flygverksamheten på …2020-06-30 15:52:35
ARV:s pressmeddelande angående FM:s handlingsplan2020-06-16 Aktion Rädda Vättern skickar ut ett pressmeddelande angående Försvarsmaktens handlingsplan för PFAS-förorenade områden.2020-06-24 08:30:17
Brev till regeringen angående FM:s handlingsplan för PFAS2020-06-15 Aktion Rädda Vättern skriver till regeringen och tillstyrker Försvarsmaktens förslag att Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen tar över ledningen av saneringsarbetet eftersom försvaret missköter arbetet.2020-06-15 07:54:19
Försvarsmaktens handlingsplan för PFAS2020-06-01 Försvarsmakten har lämnat sin handlingsplan för PFAS-förorenade områden enligt tidigare regeringskrav. Slutsatsen är som tidigare: Det finns ingen ”kommersiellt tillgänglig och miljöeffektiv teknik för att till skäliga kostnader sanera …2020-06-10 19:06:33
NÍRAS rapport ”Ovidkommande vatten” 27 mars 20202020-04-15 Försvarsinspektören skickar NÍRAS rapport om det förorenade dagvattnet på Karlsborgs flygplats på remiss till länsstyrelsen och Karlsborgs kommun. NÍRAS föreslår utredning om övertäckning/inneslutning av brandövningsplatserna, rening av dagvattenströmmar, sedimentkontroll …2020-05-15 00:18:47
Försvarsmakten redovisar NÍRAS förslag om åtgärdsutredningar2020-04-15 Försvarsmakten redovisar ”Resultat utredning ang. ovidkommande vatten vid f.d. brandövningsplatsen på Karlsborgs flygplats”. NÍRAS föreslår bland annat övertäckning/inneslutning av båda brandövningsplatserna och rening av dagvattnet via filter (aktivt eller …2020-05-15 00:11:52
ARV kompletterar sitt överklagande av länsstyrelsens dräneringsbeslut2020-04-04 Aktion Rädda Vättern + 15 kompletterar sitt överklagande av länsstyrelsens beslut att tillåta markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Kompletteringen handlar framförallt om hantering av förorenade massor.2020-04-04 10:34:18
Naturskyddsföreningen Skaraborg kompletterar sin överklagan av dränering2020-04-04 Naturskyddsföreningen utvecklar grunderna för sin överklagan av länsstyrelsens beslut att tillåta markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2020-04-04 10:31:26
Ödeshögs kommun kompletterar överklagande av dräneringsbeslut2020-04-04 Ödeshögs kommun utvecklar grunderna för sitt överklagande av länsstyrelsens beslut att tillåta markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2020-04-04 10:28:33
Motala kommun kompletterar överklagande av dräneringsbeslut2020-04-04 Motala kommun utvecklar grunderna för sitt överklagande av länsstyrelsens beslut att tillåta markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2020-04-04 10:24:00
Fladdermusexpert Jens Rydell om Barbastellen i Karlsborgs fästning2020-03-25 Mark- och miljödomstolen har bett fladdermusexperten Jens Rydell svara på ett antal frågor. Här är en sammanställning av frågor och svar.2020-03-25 11:04:27
ARV kommenterar Vättervårdsförbundets partsinlaga: ett snedsteg2020-02-19 Aktion Rädda Vättern kommenterar i svarsbrev till kommunerna att länsstyrelsens markavvattningsbeslut inte är ett lämpligt första steg utan ett allvarligt snedsteg.2020-02-22 12:59:04
Vätternvårdsförbundet i brev till kommuner: ett första steg…2020-02-19 Vättervårdsförbundet skriver i brev den 11 feb. till kommunerna runt sjön att länsstyrelsens markavvattningsbeslut är ”ett lämpligt första steg”. Här agerar Vätternvårdsförbundet som försvarets och länsstyrelsens förlängda arm.2020-02-22 12:54:26
ARV kommenterar FortV svar i pressmeddelande: Falska uppgifter2020-02-17 Aktion Rädda Vättern svarar i pressmeddelande: Fortifikationsverket sprider återigen falska uppgifter.2020-02-17 16:05:05
Öppet svar från Fortifikationsverket på Öppet brev från ARV2020-02-17 Öppet svar från Fortifikationsverket på Öppet brev från ARV, angående Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2020-02-17 16:00:41
ARV överklagar länsstyrelsens markavvattningsbeslut2020-02-14 Aktion Rädda Vättern tillsammans med 15 enskilda personer överklagar länsstyrelsens beslut 2020-01-10 att ge dispens och tillstånd till markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2020-02-15 13:24:44
Fortifikationsverket överklagar markavvattningsbeslutet 2020-01-102020-02-12 Fortifikationsverket överklagar länsstyrelsens beslut om dispens och tillstånd till markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. FortV kräver att ett ännu mindre område ska beröras av reningskrav och kräver även att …2020-02-13 19:49:26
Öppet brev till Fortifikationsverket om PFAS-förorening av Vättern2020-02-10 Aktion Rädda Vättern skickar Öppet brev till chefsjurist Caroline Reuterskiöld Wall och projektledare Nicklas Berg, Fortifikationsverket.2020-02-11 11:11:00
ARV:s pressmeddelande ang Länsstyrelsens dräneringsbeslut 2020-01-102020-01-20 Aktion Rädda Vättern skickar ut ett pressmeddelande angående länsstyrelsens beslut att ge dispens och tillstånd till dränering av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats, utan att först genomföra en sanering.2020-01-23 14:52:45
MMD kräver mer utredningar om fladdermöss2020-01-17 Den 1 okt 2019 anmodades mark- och miljödomstolen av Aktion Rädda Vättern m.fl. att granska hur länsstyrelsen nonchalerat lagstiftningen runt de rödlistade fladdermöss som övervintrar i Karlsborgs fästning. Nu …2020-01-19 01:57:04
ARV informerar kommunerna om nödvändigheten att överklaga2020-01-16 Aktion Rädda Vättern tillskriver kommuner som använder Vätternvatten och informerar om länsstyrelsens dispens och tillstånd att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2020-01-17 13:21:36
Länsstyrelsen ger dispens och tillstånd till markavvattning, Kbg:s flygplats2020-01-10 Länsstyrelsen i Västra Götaland ger dispens och tillstånd till markavvattning på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats, trots att ingen sanering är planerad. Endast vissa delströmmar av dränvatten behöver renas enligt länsstyrelsen.2020-01-14 13:58:49
ARV kommenterar FortV:s svar2020-01-07 Aktion Rädda Vättern kommenterar Fortifikationsverkets svar till regeringskansliet. ARV vidhåller att regeringen måste upphäva godkännandet av bankantsdräneringen.2020-01-14 13:45:59
Fortifikationsverket svarar till regeringen2019-12-16 Fortifikationsverket svarar på kritiken från expertmyndigheterna. FortV vidhåller att bankanten ska dräneras utan att reningsutrustning först är på plats.2019-12-22 01:44:06
FortV/Rambölls bilaga om grundvattenförhållanden Kbg:s flygplats2019-12-16 Fortifikationsverket skickar med en bilaga till sitt yttrande. Bilagan är från 2018-10-11 och ingår i ansökan om dispens och tillstånd till den större markavvattningen.2019-12-22 01:41:15
Naturvårdsverket yttrar sig till regeringen ang dränering av Kbg:s flygplats2019-11-21 Citat: ”Enligt Naturvårdsverkets uppfattning innebär detta att bankantsdräneringen enbart får genomföras om den kan förenas med sådana skyddsåtgärder att den varken under anläggningsskedet eller under driftskedet medför några ytterligare …2019-11-21 16:41:00
SGU yttrar sig till regeringen ang dränering av Kbg:s flygplats2019-11-21 Sveriges geologiska undersökningar, SGU, yttrar sig och dömer helt ut Fortifikationsverkets planer på dränering: SGU ”dräneringen kan leda till ökad spridning av PFAS till ytvattenrecipienten.”2019-11-21 16:34:29
HaVs yttrar sig till regeringen ang dränering av Kbg:s flygplats2019-11-21 Havs- och vattenmyndighetens yttrande går helt i linje med ARV:s överklagade. Myndigheten ”anser att det inte är lämpligt att belasta närliggande recipient Bottensjön, med vatten innehållande PFOS och PFAS”.2019-11-21 16:25:43
Kemikalieinspektionen yttrar sig till regeringen ang dränering av Kbg:s flygplats2019-11-21 Kemikalieinspektionen yttrar sig till regeringen ang dränering av Kbg:s flygplats. Myndigheten betonar ”att dessa kemiska ämnen med farliga egenskaper för hälsa och miljön inte sprids på ett okontrollerat sätt, …2019-11-21 16:20:39
Livsmedelsverket yttrar sig till regeringen ang dränering av Kbg:s flygplats2019-11-21 Livsmedelsverket yttrar sig och tycker att ”tre kompetenta myndigheter, Försvarsinspektören (FIHM), Västra Götalands Länsstyrelse och Karlsborgs kommun” säkert har rätt när de anser att PFAS-förorenat vatten kan dräneras ut …2019-11-21 16:14:56
Försvarsmakten yttrar sig till regeringen ang dränering av Kbg:s flygplats2019-11-21 Efter regeringens inhibition av bankantsdräneringen på Karlsborgs flygplats har yttranden inkommit. Här publiceras Försvarsmaktens remissvar: totalförsvarsavdelningens chef vidhåller kravet på dränering inkl. alla felaktiga bedömningar.2019-11-21 16:09:16
Länsstyrelsen överväger att ge tillstånd till att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats2019-06-24 Länsstyrelsen i Västra Götaland skickar innan semestern ut ett remissförslag till markavvattningstillstånd gällande Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Aktion Rädda Vättern motsätter sig detta.2019-11-08 21:51:22
SGI dömer ut dräneringsplaner på Karlsborgs flygplats2019-10-07 SGI, Statens geotekniska institut, expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet, ger Aktion Rädda Vättern fullt stöd i kritiken mot Försvarsinspektörens beslut att godkänna Fortifikationsverkets planer på dränering av landningsbanan vid …2019-11-08 16:42:46
Regeringen stoppar ”bankantsdräneringen” på Karlsborgs flygplats2019-08-15 I enlighet med Aktion Rädda Vätterns överklagande av Försvarsinspektörens beslut, att godkänna tjuvstarten av dräneringen och markavvattningen av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats, inhiberar regeringen beslutet och stoppar tillsvidare planerna på …2019-08-21 12:57:42
Ansökan 2014 angående markavvattning Karlsborgs flygplats2014-04-28 Här redovisas Rambölls och Fortifikationsverkets planer 2014 på markavvattning. PFAS-föroreningarna upptäcktes av Sweco redan 2013. Bankantsdräneringen är en del av markavvattningen. Framgår tydligt under punkt 10, sid 5 och …2019-08-20 22:32:47
NÍRAS resultatrapport 2019-04-302019-08-15 Försvarsmaktens miljöprövningsenhet redovisar resultat från 2018 enligt kontrollprogram från nya brandövningsplatsen, Karlsborgs flygplats. Bl.a. redovisas en PFOS-halt på 2 300 000 ng/liter i ett grundvattenprov.2019-08-17 17:31:02
Fortifikationsverket lämnar oriktiga uppgifter2019-08-17 Gång på gång lämnar Fortifikationsverket felaktig information till media och allmänhet. Myndighetens hemsida granskas här av Aktion Rädda Vättern.2019-08-17 13:49:11
Naturvårdsverket remissyttrande i dräneringsärendet pekar på vattendirektivets krav2019-06-03 ”Den nya bestämmelsen i 5 kap. 4 § miljöbalken syftar dock till att återge EU-rättens krav på att vattenkvaliteten inte får försämras och krav på att inte äventyra att …2019-06-17 14:55:22
MÖS godkänner Fortifikationsverkets planer på att öka PFAS-föroreningarna i Vättern2019-06-04 Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) säger OK! ”Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att godta de kompletteringar som Fortifikationsverket har lämnat när det gäller vilka konsekvenser för miljön som projektet kommer att …2019-06-17 13:57:51
ARV:s remissyttrande angående dränering av Karlsborgs flygplats2019-06-03 ”Aktion Rädda Vättern menar att länsstyrelsen bör avslå dispensansökan och kräva att ansökan om markavvattning ska harmoniera med en saneringsplan för hela den förorenade flygplatsen.”2019-06-17 13:44:43
Vätternvårdsförbundets remissyttrande 2019-06-03 ang dränering2019-06-03 Vätternvårdsförbundet skriver att Karlsborgs flygplats beräknas utgöra den ensamt dominerande källan för PFAS-föroreningar till Vättern. Att öka utsläppen motverkar miljömålen och går emot vattendirektivet (5 kap. 4 § miljöbalken).2019-06-17 13:32:56
FIHM inser att en reningsanläggning måste inrättas för PFAS2019-05-24 I remissvar till Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning (det större dräneringsområdet) inser FIHM plötsligt att utsläpp från dräneringen måste renas. Dränering kan godtas ”under förutsättning att reningsanordning för PFAS inrättas …2019-06-05 10:10:23
Även Försvarsmakten överklagar flygplatstillståndet2019-03-29 Försvarsmakten överklagar länsstyrelsens beslut att tillåta en femdubbling av flygverksamheten. Försvarsmaktens krav är mer lågflygning, mindre bullerkontroll, ingen PFAS-utredning och rätt att dra igång innan beslutet vunnit laga kraft.2019-06-04 20:35:47
Ansökan markavvattning inkl bilagor2019-04-26 Ansökan om markavvattning Karlsborgs flygplats inklusive bilagor och kartmaterial.(49 MB).2019-05-15 10:14:08
Naturskyddsföreningen uppmanar regeringen att stoppa PFAS-utsläpp2019-05-07 Skaraborgs Naturskyddsförening skriver till regeringen: ”…inga grävnings- och dräneringsarbeten inom Karlsborgs flygplats ska få påbörjas förrän marken grundligt sanerats från PFAS-kemikalier så att inte dricksvattnet och den unika livsmiljön …2019-05-08 14:02:30
ARV varnar Fortifikationsverket: starta inte dräneringesarbetet2019-04-23 Aktion Rädda Vättern skriver till Fortifikationsverket och meddelar att polisanmälan kommer att ske om dräneringsarbetet påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft.2019-05-06 21:00:57
ARV:s debattinlägg i SvD 2019-04-222019-04-22 Ingen vill väl se fler PFAS-förstörda vattentäkter i Sverige efter de skandaler som briserat de senaste åren. Ändå står grävskoporna i detta nu redo att sättas i marken på …2019-04-22 10:33:21
Fastighetsägare överklagar bankantsdräneringen2019-02-07 Enar Andersson, fastighetsägare i omedelbar anslutning till Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats, överklagar beslutet att påbörja dräneringen av landningsbanan.2019-04-21 17:50:46
Fortifikationsverket/Ramböll lämnar kompletterande dräneringsuppgifter2019-04-16 Fortifikationsverket/Ramböll lämnar kompletterande uppgifter angående markavvattning och dränering av PFAS-förorenade områden. ”…utsläpp till recipienten som kan komma att uppstå från de dränerade områdena på <2 g/år av PFOS och …2019-04-16 18:03:57
Begränsningar av militär flygverksamhet vid Trollhättan Vänersborgs flygplats2019-02-20 Länsstyrelsen förelägger Fyrstads Flygplats AB kraftiga begränsningar i antalet flygrörelser, max 30. Tiderna ska begränsas till mellan kl. 7 och 13. (Jämför Karlsborgs flygplats där 10 600 flygrörelser får …2019-03-04 23:03:29
Överklagande av flygplatstillståndet – ARV + 227 sakägare2019-02-27 Vi yrkar att regeringen upphäver länsstyrelsens miljöprövningsdelegationsbeslut, daterat 2019-02-06, dnr. 551-359-2017, och avslår Försvarsmaktens ansökan i sin helhet. Den kraftiga utökningen av verksamheten (en femdubbling av flygrörelserna), invid dricksvattentäkten …2019-03-02 14:13:49
Länsstyrelsen kräver komplettering om reningsutrustning på flygplatsen2019-02-15 Föreläggande om komplettering av ansökan om tillstånd till markavvattning vid Karlsborgs flygplats. Länsstyrelsens enhet för vattenärenden kräver beskrivning av reningsåtgärder.2019-02-27 22:43:56
Fullmaktsformulär2019-02-13 Formulär för att ge fullmakt i överklagandeprocessen Karlsborgs flygplats.2019-02-13 10:46:00
ARV kommenterar MMD:s och LST:s lagvidriga beslut2019-02-08 Aktion Rädda Vätterns pressmeddelande med anledning av att mark- och miljödomstolen godkänner beskjutningen av Vättern och med anledning av att länsstyrelsen ger Karlsborgs flygplats tillstånd till femdubbling av flygrörelserna.2019-02-08 16:29:17
Länsstyrelsen säger OK till femdubbling vid Kbg:s flygplats2019-02-06 Länsstyrelsens  miljöprövningsdelegation ger tillstånd till femdubbling av flygrörelserna på Karlsborgs flygplats, trots bristande underlag.2019-02-06 21:55:41
Karlsborgs kommun tycker inte det behövs någon komplettering…2019-01-09 På ARV:s information om att det är önskvärt att kommunerna bidrar i kompletteringsremissen säger Karlsborgs kommun att det inte behövs. Kommunen ingår i MÖS, Miljösamverkan östra Skaraborg. Men kommunen …2019-01-21 21:05:08
ARV svarar i kompletteringsremissen ang dräneringen2019-01-18 ARV ger i sitt yttrande 5 förslag på vad som behöver kompletteras i ansökan om markavvattning och dränering av Karlsborgs flygplats.2019-01-21 20:55:12
Skara kommun skickar remissyttrande i dräneringsärendet2019-01-16 Karlsborgs flygplats ska säkerhetsställa att den inte utgör en källa till utsläpp av Pfas eller andra miljögifter till recipienten (Vättern)2019-01-21 20:52:06
Askersund hoppas att VVF för deras talan ang dränering2019-01-14 ARV har uppmanat kommuner som tar dricksvatten från Vättern att engagera sig i dräneringsärendet. Askersund avstår dock från att delta i remissen och följer ärendet via Vätternvårdsförbundet.2019-01-21 20:47:58
Örebro universitet: Kärnebäcken stor punktkälla för PFAS2017-11-09 I föredrag för Vätternvårdsförbundet redovisar Ingrid Ericson Jogsten PFAS-läget i Vättern. Kärnebäcken som avvattnar Karlsborgs flygplats har höga värden högfluorerade ämnen (658 ng/L PFAS-11)2019-01-09 14:59:35
Bilaga 4 till ansökan om dränering av Kbg:s flygplats – grundvatten2018-12-17 Bilaga 4 är en utredning om grundvattenförhållandena på Karlsborgs flygplats. Viktiga uppgifter angående rörelser i grundvattenmagasinen.2018-12-18 10:43:05
Bilaga 8 om ev. reningsanläggning vid Kbg:s flygplats2018-12-17 Bilaga till MKB:n om hur det PFAS-förgiftade grund- och ytvattnet ska kunna renas. (Dokumentet innehåller flera klargörande bilagor med översiktsbilder på dagvattensystemet.)2018-12-18 10:38:10
MKB till ansökan om markavvattning2018-12-17 Bilaga F utgör miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till dräneringen av Karlsborgs flygplats.2018-12-18 10:35:13
Ny dräneringsansökan med MKB2018-12-17 Fortifikationsverket/Ramböll ansöker om dispens och markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.2018-12-18 10:32:39
ARV kommenterar Försvarsmaktens nonchalanta bemötande2018-12-07 Försvarsmaktens bemötande av inkomna yttranden dryper av nonchalans och maktfullkomlighet. Vilken annan verksamhetsutövare tror sig komma undan med sådana extremt bristfälliga svar?2018-12-08 11:50:06
Tillståndsprövningen: Försvarsmakten bestrider alla synpunkter…2018-12-01 Den 7 november bemöter Försvarsmakten ett antal kritiska synpunkter. Försvarsmakten bestrider allt och den vanligaste frasen är att Försvarsmakten ”inte vill kommentera det vidare.”2018-12-08 11:46:29
Vätternvårdsförbundets synpunkter på ”bankantsdränering”2018-11-30 Vätternvårdsförbundet informerar regeringskansliet: …beslutet saknar Vätternperspektiv… ytterligare försämring… får… inte tillåtas. Tillräckliga argument för att upphäva Försvarsinspektörens beslut!2018-12-04 18:22:58
ARV skickar pressmeddelande om PFAS-dränering2018-11-23 Här är det pressmeddelande ARV skickat ut angående Försvarsinspektörens beslut att tillåta Fortifikationsverkets dränering av förgiftat grundvatten till Vätterns vattenskyddsområde.2018-11-23 13:07:22
ARV bemöter Försvarsinspektörens nya felaktigheter2018-11-19 Aktion Rädda Vättern bemöter Försvarsinspektörens skrivelse till regeringen och vidhåller kravet på inhibition.2018-11-21 16:49:45
Försvarsinspektören ändrar sig inte utan skickar till regeringen2018-11-15 Försvarsinspektören ändrar inte sitt beslut och hävdar dessutom att ARV inte har rätt att överklaga. Ärendet skickas till regeringen för beslut.2018-11-21 16:47:15
ARV överklagar Försvarsinspektörens beslut2018-11-13 Aktion Rädda Vättern överklagar beslutet om att tillåta dränering och kräver ändring av beslutet eller att regeringen inhiberar beslutet.2018-11-21 16:44:38
Försvarsinspektören godkänner utan åtgärd2018-10-01 Här är Försvarsinspektörens beslut som godkänner att Fortifikationsverket kan påbörja dräneringsarbetet av den PFAS-förorenade flygplatsen.2018-11-21 16:42:08
Länsstyrelsen svarar att förorenat vatten bör infiltreras…2018-10-01 Länsstyrelsen (en annan avdelning än den som handhar markavvattningsärendet) ger råd till Försvarsinspektören.2018-11-21 16:39:17
Försvarsinspektören frågar länsstyrelsen om råd2018-10-01 Försvarsinspektören (FIHM) skickar Fortifikationsverkets ”anmälan” till länsstyrelsen på remiss. FIHM är medveten om risken för förorening.2018-11-21 16:37:13
Fortifikationsverket vill påbörja dräneringen av flygplatsen2018-10-01 Utan att meddela grannar och andra intressenter anmäler Fortifikationsverket ett dräneringsprojekt till Försvarsinspektören, så kallad bankantsdränering.2018-11-21 16:30:46
Aktion Rädda Vättern kommenterar Lst:s förslag2018-08-28 Aktion Rädda Vättern skickar ytterligare en kommentar till Miljöprövningsdelegationen och påpekar orimligheter i länsstyrelsen förslag till tillstånd.2018-09-04 23:46:26
Naturskyddsföreningens synpunkter Kbg:s flygplats2018-08-28 Naturskyddsföreningen Skaraborgs yttrar sig. Framförallt tas frågan om fladdermuskolonin Barbastellerna upp.2018-09-04 23:42:39
Försvaret bemöter yttranden Kbg:s flygplats2018-08-28 Försvarsmakten sågar alla yttranden i ärendet, inklusive länsstyrelsen förslag. Aktion Rädda Vätterns synpunkter bemöts bara med ”Försvarsmakten bestrider…” eller ”Försvarsmakten delar inte…”2018-09-04 23:39:29
Vadstenabors synpunkter på Karlsborgs flygplats2018-08-25 Vadstenabor skriver till Miljöprövningsdelegation och ber att försvarets ansökan om utökad verksamhet ska avvisas.2018-09-04 23:33:13
Markavvattning (PFAS) betydande miljöpåverkan2018-08-31 Länsstyrelsen beslutar att Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning och dränering av Karlsborgs flygplats kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär krav på utförligare MKB.2018-09-04 23:05:47
ARV kommenterar länsstyrelsens förslag till tillstånd2018-08-28 Aktion Rädda Vättern kommenterar i detta dokument länsstyrelsen bristande handläggning av flygplatsärendet. Flygplatsen bör snarast stängas och saneras.2018-08-28 16:20:17
Förslag till tillstånd för Karlsborgs flygplats2018-06-31 Länsstyrelsens handläggare föreslår att Karlsborgs flygplats ska få tillstånd att femdubbla verksamheten.2018-07-13 23:02:22
Synpunkter på ansökan från FIHM2018-06-30 Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö har synpunkter på ansökan att femdubbla flygverksamheten på Karlsborgs flygplats.2018-07-13 23:00:25
ARV anser att försvarets ansökan att femdubbla flyget ska avvisas2018-06-29 Aktion Rädda Vättern anser att länsstyrelsen ska avvisa försvarets ansökan att femdubbla flygrörelserna på Karlsborgs flygplats. Ansökan har både formella fel och brister i innehållet.2018-06-30 00:32:23
MÖS säger JA till utökad flygverksamhet vid Karlsborgs flygplats2018-05-30 ”Miljönämnden östra Skaraborg har inget att erinra mot att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ger Försvarsmakten tillstånd till den ansökta verksamheten på Karlsborgs flygplats.” Följande politiker står bakom beslutet: Ulf Eriksson (C), …2018-06-19 21:29:11
Hjo kommun säger nej till utökad flygverksamhet vid Karlsborgs flygplats2018-05-25 Kommunalrådet Catrin Hulmarker (M) i Hjo yttrar till länsstyrelsen att den utökning av flygrörelserna på Karlsborgs flygplats som hänger samman med flygskjutmålet Hammaren inte bör tillåtas.2018-06-19 21:13:33
Kompletterande NIRAS-rapport 2018-05-25 – PFAS2018-05-25 Försvarsmaktens konsult Niras återkommer med en kompletterad markundersökning daterad 2018-05-25 avseende PFAS-förorening.2018-06-13 18:13:27
Aktion Rädda Vätterns remissvar ang dränering av Kbg:s flygplats2018-05-07 Fortifikationsverket inbjuder till samråd angående planer på att dränera Karlsborgs förorenade flygplats. Aktion Rädda Vättern ger synpunkter.2018-05-07 23:23:48
Pressmeddelande från ARV angående kungörelse Kbg:s flygplats2018-05-02 Pressmeddelande: Miljöskandal? Ska PFAS-förgiftat grundvatten dräneras ut i Vättern samtidigt som ansökan om tillstånd för flygverksamheten pågår?2018-05-02 23:44:28
Svar från länsstyrelsen angående markavvattning2018-04-30 Länsstyrelsen svarar att det är ok att markavvattning hanteras samtidigt som tillstånd till verksamheten prövas.2018-05-02 23:37:55
Mejl till länsstyrelsen från ARV angående markavvattning2018-04-18 Christer Haagman från ARV ifrågasätter om ansökan om utökning av verksamheten på Karlsborgs flygplats kan kungöras innan frågan om markavvattning har retts ut.2018-05-02 23:30:19
Markavvattning 4 – bilagorna 4-72018-04-11 Bilagorna 4-72018-04-14 15:06:35
Markavvattning 3 – bilagorna 1-32018-04-11 Bilagorna 1-32018-04-14 15:03:12
Markavvattning 2 – samrådsunderlag2018-04-11 Samrådsunderlag för avvattning. 31 sidor.2018-04-14 14:59:25
Markavvattning 1 – följebrev till samråd2018-04-11 Fortifikationsverket ansöker om tillstånd att avvattna Karlsborgs (förorenade) flygplats. Samrådsskede.  2018-04-14 14:55:40
Försvarets marskomplettering C2018-03-28 Försvarets komplettering: 4 utbytessidor med rättelser, bilaga 2.2018-04-14 14:35:07
Försvarets marskomplettering B2018-03-28 Försvarets komplettering: miljökvalitetsnormer för PFOS, bilaga 1.2018-04-14 14:33:14
Försvarets marskomplettering A2018-03-28 Försvaret svarar på länsstyrelsen föreläggande.  2018-04-14 14:29:28
Föreläggande om komplettering, nr 22018-01-26 Länsstyrelsen kräver ytterligare kompletteringar angående PFAS och Natura 2000.2018-04-14 14:24:30
Synpunkter från ARV på försvarets komplettering nov. 20172017-12-13 Christer Haagman från Aktion Rädda Vättern granskar Försvarsmaktens kompletteringar gällande Karlsborgs flygplats. Länsstyrelsen får på 14 sidor ett antal förslag om förbättringar av underlaget.2017-12-16 00:47:23
Komplettering D2017-11-15 Komplettering om buller.2017-11-16 23:24:06
Komplettering C2017-11-15 WSP:s tjocka utredning på 242 sidor som ska komplettera ansökan.  2017-11-16 23:22:25
Komplettering B2017-11-15 FM:s förslag till reviderade villkor.2017-11-16 23:19:42
Komplettering A2017-11-15 Lina Weinmann, Chef för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet, bemöter alla krav på kompletteringar.2017-11-16 23:17:40
Länsstyrelsens föreläggande om komplettering, Karlsborgs flygplats2017-06-14 Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation förelägger här Försvarsmakten att inkomma med många och väsentliga kompletteringar till sin ansökan om tillstånd till verksamhet på Karlsborgs flygplats. Bl.a. krävs en samlad bedömning av pågående …2017-06-16 09:52:41
Remissvar angående komplettering av tillståndsansökan Kbg:s flygplats2017-06-14 Här finns synpunkter på komplettering av Försvarsmaktens ansökan om tillstånd till femdubblad verksamhet på Karlsborgs flygplats. Det är svar från Generalläkaren, Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) och Aktion Rädda Vättern. …2017-06-16 09:48:27
PFAS-rapport Karlsborgs flygplats NIRAS 20142014-09-19 Konsult NIRAS konstaterar att Karlsborgs flygplats är förorenad av PFAS. Fortsatt utredning krävs.2017-04-25 15:21:43
Försvaret förnekar ansvar för PFAS 20142014-03-18 ”Inte vårt fel” säger Folke Borgh, förvarets miljöjurist, när dricksvattnet i Ronneby har förgiftats av brandövningar på F17.2017-04-24 22:26:39
PFAS-skandalen, PM från ARV2017-04-24 ARV kommenterar den miljöskandal som getts ny offentlighet i och med reportage i Sveriges Radio.2017-04-24 09:47:27
PFAS-artikel i SLA2015-01-28 En artikel i SLA där informations finns om föroreningen av Karlsborgs flygplats. Folke Borgh, Måns Lindell och Anders Lundgren uttalar sig.  2017-04-21 12:40:49
Utökad PFAS rapport från NIRAS, 20152015-03-03 Rapporten slår fast att Karlsborgs flygplats är förorenad av det giftiga brandskummet. Slutsatsen är att ytterligare utredningsinsatser krävs. Åtgärder för att förhindra infiltration i den förorenade marken diskuteras.  2017-04-21 12:34:42
Försvarsmakten: inget mer konkret att tillägga ang Kbg2017-03-01 Länsstyrelsen ger Försvarsmakten möjlighet att komplettera sin gamla ansökan från 2010. Försvarsmakten tillför endast allmänna synpunkter och inget konkret gällande miljöfrågorna.2017-04-13 23:56:16
Länsstyrelsen förklarar kravet på alternativ till Kbg:s flygplats2012-10-03 Länsstyrelsen beskriver noggrant varför Försvarsmakten är skyldig att beskriva alternativ till hela eller delar av den kraftigt utökade verksamheten på Karlsborgs flygplats.2017-04-13 23:42:07
Kompletteringskrav Kbg:s flygplats2017-04-03 Länsstyrelsen återupptar prövning av Kbg: flygplats. ARV kräver komplettering av ansökan.2017-04-13 23:34:48
Regeringen avvisar krav på alternativ i MKB2016-12-14 Regeringens beslut, undertecknat av Karolina Skog, innebär att länsstyrelsens krav på att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla alternativa platser nonchaleras. Dokumentet innehåller både regeringsbeslut och länsstyrelsens beslut om avvisning.2017-04-13 23:23:23
LST:s yttrande till FM:s överklagande ang Kbg flygplats2012-10-03 Dokumentet innehåller viktig information om buller vid Kbg:s flygplats. Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation har avvisat Försvarsmaktens ansökan angående kraftigt utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats. Försvarsmakten överklagar beslutet till Mark- och miljödomstolen. …2016-09-13 00:48:54
Mark- och miljödomstolens yttrande ang Kbg:s flygplats2012-11-08 Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats på fastigheten Gräshult 14:2 i Karlsborgs kommun. ”I förevarande fall finner domstolen att en redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen av alternativa platser …2016-09-13 00:35:14
Länsstyrelsen AVVISAR ansökan Kbg flygplats2012-06-14 Länsstyrelsen avvisar försvarets ansökan om utökning av verksamheten vid Karlsborgs flygplats, med hänvisning till brister i miljökonsekvensbeskrivningen. Framförallt saknas redovisning av alternativa platser och metoder.2016-09-13 00:05:23
Samrådsunderlag, Karlsborgs flygplats 20102010-03-10 Samrådsunderlag för tillståndsprövning av Karlsborgs flygplats. En kraftig utökning av verksamheten planeras, från ca 2000 flygrörelser/år till 10 000 flygrörelser/år omkring 2017. ”Alla typer av flygrörelser kan förekomma under …2016-09-12 23:09:41