2012-10-03

Dokumentet innehåller viktig information om buller vid Kbg:s flygplats. Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation har avvisat Försvarsmaktens ansökan angående kraftigt utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats. Försvarsmakten överklagar beslutet till Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen får här yttra sig angående överklagandet.