Dokument

RubrikInnehåll
Dagens ETC om militärens skjutningar i Vättern och kravet på att slippa miljöprövning2023-03-10 Dagens ETC berättar om att Försvarsmakten kraftigt vill utöka skjutningarna med stridsflyg i dricksvattentäkten och att myndigheten dessutom kräver att slippa pröva sin verksamhet enligt miljölagstiftningen.2023-03-10 10:58:44
ARV:s remissvar Hammaren 2013, bl.a. mycket om buller2013-08-22 Aktion Rädda Vätterns remissvar angående Försvarsmaktens ansökan om utökad skjutning på flygskjutmålet Hammaren i Vättern. Bland annat finns information om buller.2019-12-13 13:53:34
Försvarsmakten överklagar också Hammaren-beslutet2016-06-20 Försvarsmakten överklagar länsstyrelsens beslut. Vill skjuta mer och ha färre villkor.2019-03-05 10:06:21
GBH:s slutliga överklagan Hammaren2016-08-29 Komplettering i mål M 2374-16 angående tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun.2019-03-05 09:48:41
GBH överklagar Hammaren för bl.a. ARV:s räkning2016-06-20 “Som juridiskt ombud för Naturskyddsföreningen Örebro län, Naturskyddsföreningen Östergötlands län, Naturskyddsföreningen Skaraborgs län, Naturskyddsföreningen Jönköpings län, Naturskyddsföreningen Askersund, Fältbiologerna, Aktion Rädda Vättern, Urbergsgruppen Grenna…”2019-03-05 09:46:38
Enskilda ARV-are kompletterar överklagan Hammaren2016-08-14 Komplettering till tidigare överklagan angående lokalisering, effekter och buller.2019-03-05 09:43:02
Enskilda ARV-are överklagar Hammaren2016-06-20 Enskilda ARV-are överklagar länsstyrelsens beslut 2016-05-18 att tillåta utökning från 1 000 till 69 000 skott per år.2019-03-05 09:34:19
Länsstyrelsen vill överlämna till regeringen pga skada på naturen2014-04-16 Med stöd av 7 kap. 29 § miljöbalken vill länsstyrelsen att regeringen ska ta beslutet: “Utöver en betydande påverkan på de Natura 2000-värden och livsmiljöer som finns kan det …2019-03-02 12:48:17
Callunas rapport om påverkan på fågellivet2013-04-09 Känslighetsbedömning av fågelfaunan inför tillståndsansökan för Flygskjutmålet Hammaren.2019-03-02 12:35:12
ARV kommenterar MMD:s och LST:s lagvidriga beslut2019-02-08 Aktion Rädda Vätterns pressmeddelande med anledning av att mark- och miljödomstolen godkänner beskjutningen av Vättern och med anledning av att länsstyrelsen ger Karlsborgs flygplats tillstånd till femdubbling av flygrörelserna.2019-02-08 16:29:17
MMDs yttrande till regeringen: Kör! (…men inte mer än i 10 år…)2019-02-06 Mark- och miljödomstolen avvisar och avslår överklagandena. Trots bättre vetande går yttrandet ut på att den kraftiga utökningen av verksamheten ska godkännas…2019-02-06 21:53:21
Aktion Rädda Vättern lämnar synpunkter på FM/WSP:s utredning2018-11-07 Aktion Rädda Vättern lämnar synpunkter till Mark- och miljödomstolen angående Försvarsmaktens/WSP:s senaste utredning om bottnen och kransalgerna vid flygskjutmålet Hammaren.2018-11-08 19:32:58
Aktbilaga 227: Ytterligare utredning från WSP2018-10-17 Aktbilaga 227: Ytterligare utredning från WSP och försvaret drar slutsatsen att påverkan är försumbar.2018-10-18 22:37:23
Aktbilaga 220: Försvaret och WSP2018-03-18 Aktbilaga 220: Försvaret och WSP försvarar sig och rättar till egna fel.2018-10-18 22:32:48
Försvaret begär anstånd till 17 oktober2018-05-09 Försvarsmakten begär anstånd med att svara på kompletteringskraven till den 17 oktober 2018.2018-05-09 13:23:35
MMD kräver in kompletteringar angående Hammaren2018-05-08 Mark- och miljödomstolen är inte nöjd med Försvarsmaktens svar utan kräver kompletteringar.2018-05-09 13:21:59
Försvarsmakten nöjd med VVF men missnöjd med NV2018-05-07 Försvarsmakten besvarar yttrandena från Vätternvårdsförbundet och Naturvårdsverket.2018-05-09 13:20:09
Yttrande från SLU2018-02-12 Yttrande från Sveriges Lantbruksuniversitet. Yttrandet stärker Naturvårdsverkets tidigare uttalande att tillstånd till skjutningar i området inte bör ske.2018-03-12 19:05:13
Skrivelser från VVF och NV2018-02-06 Mark- och miljödomstolen redovisar yttranden från Vätternvårdsförbundet och Naturvårdsverket som beskriver brister i Försvarsmaktens rapportering om Hammaren. Naturvårdsverket skriver att Natura 2000-tillstånd in bör meddelas.2018-02-07 10:44:05
PM från ARV angående botten vid Hammarens skjutmål2017-12-17 Pressmeddelande från ARV om att Försvarsmakten nu redovisar att bottnen vid flygskjutmålet Hammaren saknar sediment som kan skydda gammal ammunition. Rapporter visar på att det strax utanför Enebågens badplats …2017-12-17 20:33:14
Rättelse av uppgiften om strömhastighet2017-12-09 Försvarsmakten och WSP har uppgett att strömhastigheten är 20 m/s. Det ska vara 20 cm/s. Alltså en skillnad på 100 ggr…2017-12-09 12:36:42
ARV: synpunkter på Försvarsmaktens komplettering2017-12-06 Yttrande angående Försvarsmaktens komplettering gällande botten-, strömnings- och naturförhållanden på flygskjutmålet Hammaren i Vättern.2017-12-06 20:19:54
Försvarets komplettering till MMD i Vänerborg2017-11-29 Försvarsmakten kompletterar sin ansökan om att kraftigt utöka skjutningarna vid flygskjutmålet Hammaren genom att med hjälp av konsulten WSP, SMHI och Fjärde Sjöstridsflottiljen beskriva bottenyta, substrat, naturtyper och strömningsförhållanden …2017-11-29 00:23:49
Krav på komplettering från MMD i Vänerborg2017-11-28 Mark- och miljödomstolen i Vänersborg kräver av Försvarsmakten att förhållandena vid och omkring flygskjutmålet Hammaren ska beskrivas bättre, bland annat vad gäller bottenyta, substrat, naturtyper och strömningsförhållanden.  2017-11-29 00:12:10
ARV skriver till MMD: Kompletteringskrav visar på brister i tillståndet till Hammaren2017-06-16 Länsstyrelsen har förelagt Försvarsmakten att komplettera ansökan om tillstånd till Karlsborgs flygplats. Bl.a. krävs en samlad bedömning av pågående och planerad verksamhet i området. Detta har ARV krävt i …2017-06-16 09:43:04
Aktion Rädda Vättern kommenterar Naturvårdsverkets yttrande2017-06-12 Aktion Rädda Vätterns juridiska ombud, MILHJOBYRÅN, skriver till mark- och miljödomstolen angående Naturvårdsverkets yttrande.2017-06-12 09:59:08
Naturvårdsverkets yttrande 20172017-05-24 Naturvårdsverket ändrar sig och anser att tillstånd kan ges. Trots att underlaget är lika bristfälligt som tidigare.2017-06-12 09:55:36
Naturvårdsverkets yttrande 20152015-04-27 Naturvårdsverket anser att underlaget är så bristfälligt att tillstånd enligt Natura 2000 inte kan ges.2017-06-12 09:48:37
Länsstyrelsens tillstånd till Hammaren 20162016-05-18 Länsstyrelsen ger ett 10-årigt tillstånd till Försvarsmakten att beskjuta Hammaren utanför Brevik. Tillståndet överklagas av enskilda, kommuner, företag och organisationer.2017-04-19 13:52:20
ARVs kommentar till Sturnus rapport2017-02-10 ARV genom MILHJOBYRAN kommenterar Sturnus rapport att bomber och granater gynnar fågellivet.2017-04-14 00:12:01
Sturnus: Fåglar älskar bomber och granater!2017-01-12 Försvarsmakten kompletterar med en rapport från Sturnus som går ut på att försvarets verksamhet inte har någon negativ påverkan på fågellivet – tvärtom gynnar det fåglarnas livssituation.2017-04-14 00:07:41
Länsstyrelsen vill ge tillstånd trots stor påverkan2014.04-16 “Begäran om tillåtelse att meddela tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken till verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka Natura 2000-området Vättern; flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs …2016-09-14 15:44:53
Har försvaret ett sjunkande behov?2014-08-04 Från 80 dagar och 412 000 skott och 10150 raketer m.m. till 50 dagar och 69 000 skott och 150 raketer…2016-09-14 15:26:51
Försvaret bemöter remissyttrandena2014-01-21 “Försvarsmakten bemöter remissyttranden i ärendet enligt följande. Myndigheter kommenteras först, därefter organisationer och slutligen enskilda. Synpunkter avseende påverkan på Vätterns vattenkvalitet återkommer i ett stort antal yttranden. Frågan om …2016-09-14 15:21:02
Länsstyrelsen kräver ytterligare uppgifter från försvaret2014-10-06 Nytt krav på komplettering av ansökan gällande flygskjutmålet Hammaren. Framförallt inriktat på att få in uppgifter om påverkan av Natura 2000. Sent omsider har länsstyrelsen insett att det krävs …2016-09-14 15:14:59
Länsstyrelsen kräver kompletteringar av försvaret2012-10-02 Länsstyrelsen kräver väsentliga förbättringar av miljökonsekvens-beskrivningen. “Enligt 6 kap.7 § punkt 4 miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning bland annat innehålla en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt …2016-09-14 15:07:39
MEJL: Svårt att svänga för oerfarna piloter…2013-09-03 I mejl berättar försvarets representant att det är svårt att svänga för oerfarna piloter: “Det är ur ett utbildningsperspektiv som flygvarv nr 1 för SK60 finns. De elever som …2016-09-14 14:55:15
Politikerna i MÖS tillstyrker försvarets ansökan2013-09-11 Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att tillstyrka ansökan och att lämna följande förslag till villkor: 1. Flygvarv 1 för SK 60 får inte användas. 2. Försvarsmakten ska under en …2016-09-14 14:49:26
Länsstyrelsens yttrande till Hammaren-ansökan2013-09-30 Länsstyrelsens tjänstemannayttrande (Kerstin Harvenberg) till ansökan Hammarens flygskjutmål. Innehåller en bra sammanfattning (som saknas i tillståndsansökan) en kort beskrivning av miljöpåverkan. Men slutsatsen är att verksamheten tillåts om den …2016-09-14 14:43:03
Karlsborgs kommuns svar i kompletteringsremissen2013-07-10 “Karlsborgs kommun ser positivt på att Försvarsmakten vill utveckla sin verksamhet i kommunen och förutsätter att verksamheten går att förena med en hållbar utveckling i enlighet med miljöbalkens intentioner.” …2016-09-14 14:32:46
Presentation för Hjo kommun2013-10-16 Powerpointpresentation för Hjo kommunstyrelse av flygskjutmålet Hammaren. (I pdf-format.)2016-09-14 14:26:27
Kompletteringsremissen, synpunkter från MP-Hjo2013-09-01 Flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun. Synpunkter på kompletteringsremissen. Innehåller bl.a. citat ut Bungemålet och en karta på “kumulativt buller” runt Karlsborg (sist i dokumentet).2016-09-14 14:20:25
Kompletteringsremiss från Vätternvårdsförbundet2012-05-24 Vätternvårdsförbundet skriver i 18 punkter att Försvarsmaktens ansökan behöver kompletteras.2016-09-13 00:52:56
Flygblad från HARV 20122012-07-03 Flygblad från ARV/Hjo. “Det är dags att säga stopp!”2016-09-13 00:22:10
Kompletteringsremiss från Miljösamverkan Östra Skaraborg2012-06-01 Miljösamverkan Östra Skaraborg: Remiss om kompletteringar för ansökan enligt MB om ändring av tillstånd för verksamhet på flygskjutmålet Hammaren, Karlsborgs kommun.2016-09-13 00:16:32
ANSÖKAN enligt miljöbalken: flygskjutmålet Hammaren2012-04-13 Tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning. Ändrad och utökad verksamhet. Dokument på 437 sidor (38 MB.)    2016-09-12 23:48:38
S, V, MP-motion Bomba inte vårt dricksvatten!2011-02-25 De rödgröna motionärerna kräver att Skara kommun protesterar och samordnar motståndet bland berörda kommuner.2016-09-12 23:33:22
Kommunalråd i Hjo bjuder in till nytt samråd2011-07-06 Catrin Hulmarker, kommunalråd i Hjo erbjuder Försvarsmakten att hålla ytterligare ett samrådsmöte på Park i Hjo. (Detta efter det, ur försvarets synvinkel,  totalt misslyckade och felplanerade mötet i Brevik …2016-09-12 23:26:14
Miljöpartiet: samrådsyttrande Hammaren 20112011-04-25 Miljöpartiets samrådsyttrande angående Hammaren. Krav på förnyat samråd med komplett underlag.2016-09-12 23:16:00
Samrådssvar från Brevik 20112011-04-20 Bevara Vättern och Breviksbygden har beretts möjlighet att yttra sig rörande samrådsunderlaget inför tillståndsprövning för Karlsborgsmålet Hammaren, daterat 2011-04-05.2016-09-12 22:42:02
Protestlista JAS2016-01-01 Protestlista Rädda Vättern från JAS-skjutning Undertecknade protesterar mot Försvarsmaktens planerade utökning av flyg- och skjutövningar över Vättern och dess stränder.2016-09-09 00:45:23
Komplettering Hammaren2015-01-23 Försvaret kompletterar ansökan om Flygskjutmålet Hammaren på uppmaning av länsstyrelsen. Innehåller konsultrapporter som stödjer Försvarsmaktens ståndpunkter vad gäller påverkan på fiskar och fåglar. Här finns också argumentation för att …2016-09-07 19:49:38