Hot 3: Gasborrningen

I området från Roxen till Motalaviken i Östergötland ligger ett ca 20 meter tjockt lager av alunskiffer på som djupast ner till ca 100 meter under markytan. Skiffern innehåller metangas, även kallad naturgas. Aktiebolaget Gripen Oil & Gas har mutat in flera områden för att borra efter gasen.

Alunskiffer innehåller många giftiga substanser och kallas ofta för ”naturens soptipp” för bergarter. Vid borrning frigörs miljöfarliga ämnen som tungmetaller, uran m. fl. som läcker ut och kan förorena dricksvattnet.

Myndigheterna gav tillstånd för provborrning utan att kräva en detaljerad miljökonsekvensanalys. Bergsstaten gav till och med tillstånd att provborra efter gas ute i Vättern, på Motalavikens botten!

Gripen Oil & Gas har dock dragit ner sin verksamhet utan att ha påbörjat borrningar ute i Vättern. Tillståndet har gått ut och även resterande tillstånd går ut i september 2017 eller maj 2018. Det är tveksamt om borrhålen på land gett underlag för storskalig utvinning av den fossila gasen. Prisfallet på olja har troligen bidragit till att verksamheten gått i stå.

Någon metod för att utvinna gasen har heller inte redovisats. Den typ av fracking som bland annat används i massiv skala i USA, där horisontell borrning och hydraulisk spräckning görs på flera tusen meters djup, är inte tillämplig på de ytliga alunskifferlagren som finns i Östergötland.

Gripen Oil & Gas har nu bytt namn till Africa Resources AB och satsar för tillfället på att leta diamanter i Demokratiska republiken Kongo.

Risken finns dock att bolaget, eller andra lycksökare utan miljösamvete, återvänder om oljepriset skulle rusa i höjden. Därför var det ett bra initiativ regeringen tog när den beställde en rapport från SGU om konsekvenserna av att förbjuda utvinning av gas och olja i Sverige. I april 2017 publicerades rapporten ”Konsekvenser av förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas.”