Dokument

RubrikInnehåll
Uppsala Vatten vs Försvarsmakten2024-04-09 Mark- och miljödomstolen dömer Försvarsmakten att betala 37 miljoner i skadestånd (+ nästan 8 miljoner som ersättning för rättegångskostnader) till Uppsala Vatten. Det är kompensation för de kostnader kommunen …2024-04-10 19:56:55
Nya kraftigt sänkta tröskelvärden för PFAS, SGI-remiss 20222024-03-15 Statens geotekniska institut redovisar nya tröskelvärden för PFAS utifrån att EFSA sänkt nivån för tolerabelt intag. Gamla värden bör ersättas med nya: KM 0,25 istället för 3 µg/kg, MKM …2024-03-16 10:14:34
Altinget kommenterar Kallingedomen2023-12-06 Altingets Johanna Alskog kommenterar Kallingedomen och nämner även kampen för att skydda Vättern.2023-12-06 10:53:28
Referat av Kallingedomen i AH2023-12-06 Artikel i Aktuell Hållbarhet med länk till domen i Högsta domstolen som gav Kallingeborna rätt till skadestånd.2023-12-06 09:25:40
Kallingedomen T 486-232023-12-05 Kallingedomen: Högsta domstolen slår fast att höga PFAS-halter i Kallingebornas blod är en personskada som berättigar till skadestånd från den som levererat kranvattnet.2023-12-06 09:18:21
Seger för Kallingeborna2023-12-05 Högsta domstolen gör bedömningen att de drabbade Kallingeborna redan i dag har en personskada. Utredningen visar, enligt HD, att de höga PFAS-halterna i blodet i sig är ”ett fysiskt …2023-12-05 10:10:45
Högsta förvaltningsdomstolen godkänner beslut om Skärgårdsskjutfältet2022-04-08 Högsta förvaltningsdomstolen godkänner regeringens beslut att ge tillstånd till Skärgårdsskjutfältet i Göteborgs södra skärgård med hänvisning till att miljöbalken är ”allmänt hållen”.2023-11-16 10:13:50
Nya EU-gränsvärden för PFAS i fisk och kött2022-12-21 Ny EU-förordning om gränsvärden för PFAS4 i mat, bland annat i fisk och kräftor. För att inte skada mindre barn ska halten PFAS4 vara under 2 µg per kilo …2022-12-21 13:28:05
Hovrättsdom: Kallingebor förlorar i PFAS-rättegång2022-12-21 Hovrättens dom T 1665-21, 2011-12-20 ”ogillar motparternas fastställelsetalan mot Ronneby Miljö och Teknik AB i sin helhet” och tvingar Kallingeborna att betala ca 2,5 miljoner kronor.2022-12-21 10:26:42
HFD kräver Natura 2000-tillstånd för Boliden Laver2022-06-22 Högsta förvaltningsdomstolen beslutar åter igen att Natura 2000-tillstånd krävs innan bearbetningskoncession kan meddelas. Här Boliden Laver som överklagat. Följdverkan på Norra Kärr som drar tillbaka sitt överklagande.2022-06-23 10:54:47
Försvarsmaktens ”hemställan” om att få fritt fram utan miljökontroll2022-06-14 Försvarsmakten kräver av regeringen att försvaret ska få utöka sin verksamhet utan att tillstånds- och tillsynsmyndigheter lägger sig i. Och utan att allmänheten informeras.2022-06-16 09:19:41
EU:s dricksvattendirektiv2021-10-02 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning).2021-10-30 18:16:30
Miljökvalitetsnormer ytvatten2021-10-01 HVMFS 2019:25: Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.2021-10-30 18:13:54
Härryda-domen. EU-domstolen kräver att Sverige följer lagen2021-03-04 EU-domstolen slår fast i en dom angående skogsavverkning i Härryda att Sverige måste ta större hänsyn till skyddade djur och växter.2021-03-05 09:56:47
Århuskonventionen2020-07-01 Århuskonventionen ger allmänheten rätt att delta i rättslig miljöprövning. Undantag finns i artikel 6 punkt 1 c.2020-07-08 13:29:03
Prejudikat Valbo trä – skydd av vattentäkt2020-04-04 Mark- och miljööverdomstolen stoppar utökning av ett företag som impregnerar trävaror. Även om risken för en olycka är liten är det en verksamhet som är lokaliserad intill en vattentäkt …2020-04-04 09:34:21
Miljökvalitetsnormer inlandsvatten2019-01-01 Miljökvalitetsnormer. På sidan 198 börjar normer för kemikalier.2019-09-04 14:55:40
Vätterns vattenskyddsområde2014-01-30 Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde.2019-09-04 14:53:18
Norra Kärrdomen2016-02-22 Högsta förvaltningsdomstolen upphäver regeringens beslut såvitt det gäller tillstånd till bearbetningskoncession i Norra Kärr.2019-09-04 14:50:04
Weserdomen 22015-97-01 Tolkning av Weserdomen, Vattenmyndigheterna2019-09-04 14:47:00
Weserdomen2015-07-01 Tolkning av Weserdomen, Havs- och vattenmyndigheten ”]2019-09-04 14:45:21
Bungedomen2013-06-18 T 3158-12 Seger för Föreningen Bevara Ojnareskogen och miljön.2019-09-04 14:35:02
MinerallagenFinns här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910045.HTM Fjärde kapitlets andra paragraf är viktig: 4 kap. 2 § Koncession skall meddelas, om 1. en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt har blivit påträffad och 2. …2016-09-15 22:29:15
MiljöbalkenFinns här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 1 kap. 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god …2016-09-15 22:18:09