2021-10-01

HVMFS 2019:25:
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten.