Dokument

RubrikInnehåll
Bergsstaten avvisar Norra Kärr 20212021-05-05 Bergsstaten avvisar slutligen ansökan om bearbetningskoncession för Norra Kärr eftersom inget Natura 2000-tillstånd har inlämnats.2024-06-23 11:10:20
Nytt samråd, nu från Greenna Mineral2024-05-22 Nytt samrådsunderlag från Greenna Mineral AB, tidigare Tasman Metal och Leading Edge Materials. Bolaget söker nu återigen bearbetningskoncession då regeringen/riksdagsmajoriteten ändrat lagen så att Natura 2000-tillstånd ska ansökas om …2024-06-03 22:57:08
Remissvar från ARV till regeringen angående gruvor och N2K2023-09-01 Aktion Rädda Vättern svarar på regerings remiss angående Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen.2023-10-01 20:20:12
Debatt i AH om Natura 2000-prövning2023-03-24 Debattinlägg av Christer Haagman som får svar av Svemins Tobias Kluge. Slutreplik från Haagman.2023-03-24 17:38:08
Svar till Kluge, Svemin2023-03-24 Christer Haagman svarar Tobias Kluge från Svemin.2023-03-24 16:54:32
Inge Karlströms Natura 2000-tillståndsprövning för gruvor2023-03-03 DS 2023:5 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen. Utredaren föreslår att bara att hänvisning till miljöbalkens krav på Natura 2000-utredning isolerat tas bort ur minerallagens 4 kapitel. …2023-03-11 10:58:23
SOU 2022:56 En tryggad försörjning av metaller och mineral2022-10-01 Betänkande av Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Utredningen förslår bland annat att minerallagen strippas på hänvisningar till miljöbalken och att det blir tydligare att …2023-03-11 10:51:13
Insändare i DN: ”Stoppa planerna på en gruva invid Vättern”2022-10-08 Risken är stor att den nya högerregeringen monterar ner miljölagstiftningen för att gå gruvbolagen till mötes. Stoppa planerna på en gruva invid Vättern, skriver Elisabeth Lennartsson och Christer Haagman …2022-10-10 01:24:01
Sagan om Norra Kärr2022-01-01 Sagan om nefelinsyeniten och det sällsynta mineralet eudialyt i Norra Kärr. Idé och text: Ulla Kjellander. Illustrationer: Anna Gärberg.2022-03-01 14:13:21
Debatt med gruvbolaget i Norra Kärr2021-11-08 Insändardebatt mellan ARV och Filip Kozlowski, representant för det kanadensiska gruvbolaget Leading Edge.2021-11-08 22:28:20
Gruvbolaget ändrar planer för Norra Kärr2021-09-03 Tasman Metal/Leading Edge/GREENNA Minerals AB ger ut ett nytt prospekt där hanteringen av malmen i Norra Kärr ändras. Endast brytning, krossning och malning samt magnetisk behandling ska äga rum …2021-10-08 11:41:43
JO kritiserar Bergsstaten för långsam handläggning2021-01-14 Bergsstaten får kritik för att myndigheten ger alltför långa och generösa tidsfrister för bolaget, som ansöker om tillstånd till gruva i Norra Kärr, att inkomma med kompletteringar. Det gör …2021-01-25 15:57:05
Minnesanteckningar från samrådsmöte Tasman och LST Östergötland2020-07-06 Mötesanteckningar samrådskonsultation 2020-01-27 mellan Länsstyrelsen och Tasman Metals kring Norra Kärr.2020-08-24 00:27:10
Länsstyrelsens krav på MKB för Norra Kärr2020-03-03 Länsstyrelsen i Östergötland lämnar synpunkter på samrådsunderlag samt behov av kompletteringar inför MKB.2020-04-07 10:16:23
Samrådshandling för Natura 2000-tillstånd2019-09-15 “Gruvprojektet i Norra Kärr: Samrådshandling inför ansökan om att påverka Natura 2000-områdena Vättern, Holkaberg och Narbäck.” Daterat 2019-08-22.2019-09-15 23:51:08
TASMAN söker Natura 2000-tillstånd- inledande avgränsningssamråd2019-09-15 Tasman Metals, dotterbolag till Leading Edge Mtrl, söker nu Natura 2000-tillstånd trots att de anser att det inte behövs. “Länsstyrelsen har … anfört att bolaget även bör ansöka om …2019-09-15 23:45:35
Urbergsgruppens yttrande ang Ödeshögs ÖP2019-09-4 Urbergsgruppen yttrar sig genom GBH: “Det finns ingen anledning för kommunen att s a s lägga sig platt inför gruvbolagets planer. Det rör sig om en mycket omfattande miljöpåverkan …2019-09-15 23:37:25
SGU:s beslut om riksintresse för gruvnäring i Norra Kärr2011-05-20 Detaljavgränsning av riksintresset Norra Kärr i Jönköpings och Ödeshögs kommuner, Jönköpings och Östergötlands län, enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.2019-07-11 19:15:18
Länsstyrelsen säger återigen nej till Bergsstatens önskan att bevilja tillstånd till Norra Kärr2019-03-08 Bergsstaten anser att ansökan är komplett och har bett Länsstyrelsen yttra sig över befintligt underlag. Länsstyrelsen anser att ansökan inte beskriver markanvändningen på sådant vis att Länsstyrelsen kan ta …2019-03-09 15:39:05
Urbergsgruppen Grenna med hjälp av GBH Miljörätt skriver till länsstyrelsen feb 20192019-02-22 Länsstyrelsen och Bergsstaten handlägger ärendet om bearbetningskoncession för Norra Kärr. GBH Miljörätt förklarar här hur miljölagstiftningen ska tolkas.2019-03-03 15:54:17
ARV kommenterar Leading Edge’s svar till Bergsstaten2019-01-07 ARV kommenterar Leading Edge’s svar till Bergsstaten. Det är uppenbart att bolaget och dess konsulter försöker kringgå lagstiftningen.2019-01-07 18:42:09
Tasman/Leading Edge svarar Bergsstaten den 14 dec 20182018-12-14 Leading Edge Materials Corp. (LEM) svarar Bergsstaten att de inte vill göra de kompletteringar och utredningar som länsstyrelsen i Jönköpings län begärt.2019-01-06 12:50:31
Naturvårdsverket säger Nej till Norra Kärr2018-06-05 NV:s remissyttrande till Jönköpings länsstyrelse: “Naturvårdsverket anser således att bearbetningskoncession inte kan meddelas då det inte går att utesluta en betydande miljöpåverkan på Vättern och dess närområde utifrån det …2018-06-28 16:53:59
Länsstyrelsen kräver omfattande komplettering av MKB2018-06-15 Länsstyrelsen i Jönköpings län kräver omfattande kompletteringar av Tasman Metal/Leading Edge. Länsstyrelsens yttrande går nu till Bergsstaten som fattar beslut om koncession (tillåtelse till gruvverksamhet).2018-06-18 22:39:38
Jönköpings kommun avstyrker gruva i Norra Kärr2018-06-11 Bilaga till tjänsteskrivelse från Jönköpings stadsbyggnadskontor: “Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen råda länsstyrelsen och Bergsstaten att avstyrka ansökan om bearbetningskoncession.”2018-06-11 11:15:24
LRF yttrande ang Norra Kärr2018-05-15 Lantbrukarnas riksförbund, LRF, yttrar sig till länsstyrelsen angående gruvan Norra Kärr. ” Vi hänvisar till lag och motsätter oss kategoriskt att Bergsstaten skall medge Tasman Metalls AB/LED en bearbetnings-koncession …2018-06-07 13:19:13
6 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 6 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge.  2018-05-22 12:45:32
5 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 5 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge.  2018-05-22 12:43:33
4 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 4 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge.  2018-05-22 12:41:38
3 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 3 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge.  2018-05-22 12:31:08
2 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 2 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge.2018-05-22 12:29:39
1 Remissvar till Bergsstat och Länsstyrelse2018-05-16 Nummer 1 av sammanställning av remissvar angående kompletterad MKB från Leading Edge.2018-05-22 12:24:22
ARV:s synpunkter på kompletterad MKB för Norra Kärr2018-05-15 Aktion Rädda Vättern lämnar synpunkter till Länsstyrelsen i Jönköpings Län angående det olämpliga i att placera en gruva, ett stort dagbrott, i Vätterns tillrinningsområde.2018-05-16 11:20:11
ARV skriver till Bergsstaten2018-04-16 ARV yttrar sig till Bergsstaten och skriver att ingen bearbetningskoncession ska meddelas. “Vi anser att det finns ingen sämre plats att ha en gruva på i hela Sverige än …2018-05-02 11:24:26
GBH Miljörätt skriver till Bergsstaten2018-04-16 GBH Miljörätt yttrar sig för naturskyddsföreningar runt Vättern och Urbergsgruppen Gränna. Yttrandet avstyrker att bearbetningskoncession meddelas. (25 sidor.)2018-05-02 11:19:44
Bergsstatens begäran om komplettering gällande vägar2018-02-13 Bergsstaten vill ha utförligare beskrivning av vägdragningar i området.2018-03-13 16:01:00
8(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget.2018-03-13 11:21:45
7(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget.2018-03-13 11:20:43
6(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget.2018-03-13 11:19:38
4(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget.2018-03-13 11:17:42
3(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget.2018-03-13 11:15:16
2(8) bilagor till MKBn 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget.2018-03-13 11:11:55
1(8) bilagor till MKB 2018-01-152018-01-15 Bilagor till den kompletterande MKBn. Mest kartor men bilaga 6, 7 och 8 handlar om materialet i berget.2018-03-13 11:05:22
Norra Kärr ansökan – rond 12012-06-29 Alla ansökningshandlingar från Tasman i första omgången. Obs! det kan ta tid att ladda ner då det handlar om många dokument. BK-Norra-Karr2018-03-12 00:39:50
Ny kungörelse om Norra Kärr2018-03-06 Kungörelse från Bergsstaten. Obs! att synpunkter ska vara inne senast den 16 april 2018.2018-03-09 18:34:34
Komplettering till MKB:n 2018 gällande vägar2018-02-23 Efter krav från Bergsstaten inkommer här ytterligare en komplettering gällande vägdragningar i området.2018-03-09 18:32:01
MKB komplettering 2018-01-152018-01-16 Efter krav från HFD kommer här en betydande komplettering till tidigare MKB för Norra Kärr.2018-03-09 18:29:43
Karta Norra Kärr 20132018-01-02 Karta över gruvplaner i Norra Kärr, daterad 2013-05-06.2018-03-09 18:26:51
Ansökan Norra Kärr från 20122018-01-01 Ansökan om bearbetningskoncession från Tasmet AB 2012-07-06.2018-03-09 18:23:36
5(8) bilagor till MKBn 2018-01-15 Naturinventering Norra Kärr2018-01-15 Pelagia Nature & Environment har gjort en naturvärdesinventering av området kring Norra Kärr med omnejd, Jönköpings, Ödeshögs och Tranås kommuner, 2017. På uppdrag av Golder Associates.2018-02-26 10:04:11
Lena Söderberg förespråkar gruva i Norra Kärr2017-04-06 Generaldirektören skriver: “Vi bör aktivt utreda om det finns möjligheter till en resurseffektiv och hänsynsfull gruvproduktion genom gruvprojektet i Norra Kärr, utanför Gränna, där en jämförelsevis ”ren” och rik …2017-05-22 22:02:03
Lena Söderberg JO-anmäls för artikel2017-04-07 Generaldirektören för Sveriges Geologiska Undersökning JO-anmäls pga att hon i en artikel förordar brytning av jordartsmetaller i Norra Kärr. Anmälare är GBH Miljörätt m.fl.2017-05-22 21:53:07
Länsstyrelsen svarar på 97 frågor angående Norra Kärr2014-01-01 (Odaterat dokument) Länsstyrelsen Jönköpings län svarar på 97 frågor från närboende, angående Norra Kärr. “Era frågor har i huvudsak besvarats av miljöskyddshandläggare Gustav Enander och avdelningschefen för Miljö- och …2016-09-11 21:52:12
Pressmeddelande Norra Kärr2016-02-23 Beslut från regeringen upphävs. Högsta Förvaltningsdomstolens dom igår 22 feb, gav regeringen bakläxa. HFD upphäver tidigare regeringsbeslut angående den planerade gruvan i Norra Kärr, nära Vättern, och fastslår att …2016-09-11 21:45:00
Protestlista Gruva2016-01-01 Protestlista Rädda Vättern från gruvor Undertecknade protesterar mot att öppna en gruva i Norra Kärr.2016-09-09 00:47:39
HFD upphäver bearbetningskoncession2016-02-22 Högsta Förvaltningsdomstolen godkänner ARV:s överklagande och upphäver bearbetningskoncessionen för Tasman Metal AB. Både Bergsmästarens och Regeringens synpunkter avvisas. Enligt 4 kap 2 § i minerallagen ska en utförlig miljökonsekvensbeskrivning …2016-09-07 19:19:17