2019-03-08

Bergsstaten anser att ansökan är komplett och har bett Länsstyrelsen yttra sig över befintligt underlag.
Länsstyrelsen anser att ansökan inte beskriver markanvändningen på sådant vis att Länsstyrelsen kan ta ställning… Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen inte kan godkännas. Länsstyrelsen avstyrker att bearbetningskoncession meddelas.