2016-02-22

Högsta Förvaltningsdomstolen godkänner ARV:s överklagande och upphäver bearbetningskoncessionen för Tasman Metal AB. Både Bergsmästarens och Regeringens synpunkter avvisas. Enligt 4 kap 2 § i minerallagen ska en utförlig miljökonsekvensbeskrivning göras, inkl. hänsynstagande till närliggande Natura 2000-områden.