2019-09-15

Tasman Metals, dotterbolag till Leading Edge Mtrl, söker nu Natura 2000-tillstånd trots att de anser att det inte behövs. ”Länsstyrelsen har … anfört att bolaget även bör ansöka om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken… Bolaget ser inte att sådant tillstånd vore nödvändigt… Inför sådan ansökan önskar Tasman Metals AB inleda samråd, varvid avsikten inte är att genomföra granskningssamråd, utan avgränsningssamråd.”

Inledande av samråd, Tasman 2019 Natura 2000