2019-09-15

Tasman Metals, dotterbolag till Leading Edge Mtrl, söker nu Natura 2000-tillstånd trots att de anser att det inte behövs. ”Länsstyrelsen har … anfört att bolaget även bör ansöka om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken… Bolaget ser inte att sådant tillstånd vore nödvändigt… Inför sådan ansökan önskar Tasman Metals AB inleda samråd, varvid avsikten inte är att genomföra granskningssamråd, utan avgränsningssamråd.”