2012-10-02

Länsstyrelsen kräver väsentliga förbättringar av miljökonsekvens-beskrivningen.

”Enligt 6 kap.7 § punkt 4 miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning bland annat innehålla en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd.
Om en betydande påverkan på områdenas naturmiljöer befaras ska verksamheten prövas mot 7 kap. 28 a miljöbalken. Om en skada uppkommer på Natura 2000-områdena kan tillstånd inte meddelas. Tillstånd vid skada kan endast meddelas genom regeringsprövning (7 kap. 29§ miljöbalken).”