2011-04-20

Bevara Vättern och Breviksbygden har beretts möjlighet att yttra sig rörande samrådsunderlaget inför tillståndsprövning för Karlsborgsmålet Hammaren, daterat 2011-04-05.