2013-09-11

Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att tillstyrka ansökan och att lämna följande förslag till villkor:
1. Flygvarv 1 för SK 60 får inte användas.
2. Försvarsmakten ska under en prövotid på tre år utreda om ström- och
bottenförhållandena vid flygskjutmålet Hammaren är sådana att de
undersökningar som redovisats med avseende på utlakning av bly i akvatisk miljö är tillämpbara.
3. Försvarsmakten ska till tillsynsmyndigheten i god tid före en nedläggning
av hela verksamheten inge en avvecklingsplan och i fråga om del av
verksamheten en anmälan om nedläggningen. Om det finns behov får
tillsynsmyndigheten efter anmälan föreskriva att en avvecklingsplan ska
ges in. Avvecklingsplan ska särskilt innehålla en vattendel.