2018-10-17

Aktbilaga 227: Ytterligare utredning från WSP och försvaret drar slutsatsen att påverkan är försumbar.