2012-11-08

Tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Karlsborgs flygplats på fastigheten Gräshult 14:2 i Karlsborgs kommun.

”I förevarande fall finner domstolen att en redovisning i miljökonsekvensbeskrivningen av alternativa platser för hela eller delar av den utökade verksamheten och alternativa utformningar av verksamheten hade varit befogad om ansökan avsett motsvarande utökning för en civil flygplats.”

”…huruvida MKB:n uppfyller gällande krav överlämnas till regeringen
utan tillstyrkan eller avstyrkan.”