2018-04-11

Fortifikationsverket ansöker om tillstånd att avvattna Karlsborgs (förorenade) flygplats.
Samrådsskede.