2018-04-11

Fortifikationsverket ansöker om tillstånd att avvattna Karlsborgs (förorenade) flygplats.
Samrådsskede.

Avvattning1_Följebrev samrådsunderlag_fastställd 2018-04-11