2014-04-28

Här redovisas Rambölls och Fortifikationsverkets planer 2014. PFAS-föroreningarna är inte kända vid denna tidpunkt. Bankantsdräneringen är en del av markavvattningen. Framgår tydligt under punkt 10, sid 5 och framåt. Där framgår även att länsvatten ska pumpas ut till Kärnebäcken.