2019-05-24

I remissvar till Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning (det större dräneringsområdet) inser FIHM plötsligt att utsläpp från dräneringen måste renas. Dränering kan godtas “under förutsättning att reningsanordning för PFAS inrättas på platsen” skriver FIHM.