2018-12-17

Bilaga F utgör miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till dräneringen av Karlsborgs flygplats.