2018-12-17

Bilaga F utgör miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till dräneringen av Karlsborgs flygplats.

Bilaga F Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning_2018-12-10 A4