2018-10-01

Länsstyrelsen (en annan avdelning än den som handhar markavvattningsärendet) ger råd till Försvarsinspektören.