2019-02-27

Vi yrkar

att regeringen upphäver länsstyrelsens miljöprövningsdelegationsbeslut, daterat 2019-02-06, dnr. 551-359-2017, och avslår Försvarsmaktens ansökan i sin helhet. Den kraftiga utökningen av verksamheten (en femdubbling av flygrörelserna), invid dricksvattentäkten och Natura 2000-området Vättern, kan varken få tillstånd med stöd av 7 kap 28 a § miljöbalken eller med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken.