2019-12-16

Fortifikationsverket skickar med en bilaga till sitt yttrande. Bilagan är från 2018-10-11 och ingår i ansökan om dispens och tillstånd till den större markavvattningen.

Bilaga 4 PM Grundvattenförhållanden Karlsborgs flygfält_A4 bil A3