2019-11-21

Sveriges geologiska undersökningar, SGU, yttrar sig och dömer helt ut Fortifikationsverkets planer på dränering: SGU ”dräneringen kan leda till ökad spridning av PFAS till ytvattenrecipienten.”