2018-05-03

Remissversionen av Bevarandeplan Natura 2000 – Vättern har ett litet stycket om militärt hot mot näbbsiken i Kråksviken. Meningen ströks på Försvarsmaktens och FMV:s begäran. Se sid 45.