2021-03-14

Kemikalieinspektionen har anlitat NÌRAS för att göra en kunskapssammanställning om PFAS och arbetet med att sanera förorenade områden.