2014-03-06

Kew Nordqvist m.fl. (MP) föreslår i motion 2013/14:C261 ett tillkännagivande om att regeringen ska utreda förutsättningarna för att göra Vättern till överordnat riksintresse.
Motionen avslås med  hänvisning till pågående arbete.