2020-01-15

”Perfluorerade ämnen i jord, grundvatten och ytvatten, riskbild och åtgärdsstrategier”. Redan 2013 hade alltså Totalförsvarets forskningsinstitut (och därmed Högkvarteret och Försvarsdepartementet) full kännedom om riskerna med PFAS och oroade sig för saneringskostnaderna.