2022-03-10

Regeringens proposition “Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas
och skärpta regler för utvinning i alunskiffer”. Prop. 2021/22:150.