Svar: Att ett område är skyddad av Natura 2000-regler innebär att EU-direktiven fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet ska följas. När Sverige har utsett Vättern till Natura 2000-område innebär det en skyldighet att bevara vissa specifika arter och de naturtyper som krävs för bevarandet.

EU-rätten har gällt länge i Sverige men myndigheter och domstolar har först på sista tiden tagit Natura 2000-reglerna på allvar.

När Försvarets Materielverk (FMV) fick sitt tillstånd 2010, att skjuta och spränga i Vättern, fanns ingen självständig prövning enligt miljöbalkens 7 kap 28 a §.

När Högsta Förvaltningsdomstolen i år prövade bearbetningskoncessionen för Tasman Metal i Norra Kärr fick bolaget, Bergstaten och regeringen bakläxa bl.a. på grund av att någon Natura 2000-prövning inte skett.

När det gäller den nu pågående prövning av flygskjutmålet Hammaren har länsstyrelsen tvingat Försvarsmakten att redovisa miljöpåverkan i enlighet med Natura 2000-paragrafen i miljöbalken på ett helt annat sätt än 2010 år tillståndsprövning för FMV. Orsaken till detta beror till stor del på ARV:s aktivitet och påtryckningar! Miljökonsekvensbeskrivningen är dock dålig och helt otillräcklig. Högsta Domstolen har i mål angående konflikten på Gotland, Ojnareskogen, slagit fast att det enligt EU-rätten krävs noggrannhet och vetenskaplig kvalitet i konsekvensbeskrivningarna.