Projektbeskrivning

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut:

– Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 22 juni 2016.
– Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat.

I skrivelsen ska du ange:

1) Ditt namn, adress, personnummer / organisationsnummer och telefonnummer

2) Vilket beslut du överklagar. Förslag:

Överklagan av Länsstyrelsens i Västra Götalands län
beslut i ärende 551-12463-2012, daterat 2016-05-18:
Tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun.
Den 18 maj 2016 meddelar Länsstyrelsen i Västra Götalands län sitt beslut i rubricerat ärende. Härmed överklagas beslutet.

3) Egen motivering. Hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras.

Jag/Vi yrkar att miljöprövningsdelegationens beslut 2016-05-18 ska upphävas.

Ort, datum
Namn/underskrift
Adress

4) Skicka till (översta adressen på kuvertet):

Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen för Västra Götaland
vastragotaland@lansstyrelsen.se
403 40 Göteborg

Till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg
Box 1070
462 28 Vänersborg
Tel: 0521-27 02 00
mmd.vanersborg@dom.se