2021-04-08

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen Västra Götaland beslutar att  inte ompröva FMV:s tillstånd på eget initiativ. Dnr 551-56108-2020.